Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

31 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30226

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17/A maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

a) TİM ve/veya TOBB tarafından,

b) TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,

c) TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından,

bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.”

“(4) Proje sahibi, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve proje sahibi tarafından sunulan raporlar çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık olarak değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan ve/veya performansı yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17/D maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşletici Şirket, TİM ve/veya TOBB tarafından ya da TİM ve/veya TOBB ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir.”

“(5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın