altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2018 Tarihli ve 272 Sayılı Kararı

23 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30400

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 272

-KARAR-

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim karan alması halinde. 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına. Türkiy e Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiş olup. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz önünde bulundurularak, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde: özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 2. maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 42. maddesinde: bu Kanunlarda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,

öngörülmüştür.

298 sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14. maddesinin 15. bendinde; “Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım – döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 15. bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle konunun aciliyeti ve genelliği göz önüne alınarak;

1- Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım – döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak. 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 15. bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

d) İl – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile gönderilmesi ve gereği için Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

23/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.