Çalışma Olgusunu İşçi Kanıtlamak Zorundadır

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/38371
Karar No : 2017/17227
Tarih : 11.09.2017
KAVRAM:
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI
  • ÇALIŞMA OLGUSUNU İŞÇİNİN İSPATI ZORUNLULUĞU

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davalı ile dava dışı şirketler arasında asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunduğu, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple feshedildiği ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Kararı davalı kanuni süresi içerisinde temyiz etmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-)Taraflar arasında davacının çalışma süresi hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Çalışma olgusunu işçi kanıtlamak zorundadır. İşe giriş bildirgesi, Kurum kayıtları, işyeri şahsi sicil dosyasındaki deliller, işçinin banka hesabına yapılan ödemeleri gösteren kayıtlar işe giriş ve çalışma süreleri yönlerinden önemli delillerdir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının çalışma süresi 01/07/2007-08/04/2010 kabul edilmiştir. Dairemizin 2014/25580 esas, 2015/13436 Sayılı kararı ile hesaplamaya esas alınan dönem ile ilgili tüm hizmet alım sözleşmeleri getirtilip davalı asıl işverenden iş alan alt işverenlerin kim olduğu, davacının bu alt işverenler nezdinde çalışma kaydı bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması yönünden bozma yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde firmada alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken 30.04.2008 tarihinde işten ayrıldığı, 26/09/2009 tarihinde … Ltd.Şti. bünyesinde işe girip 16/03/2010 tarihinde işten ayrıldığı 30/04/2008-30/04/2009 tarihleri arasında ise çalışmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu 30/04/2008-30/04/2009 tarihleri arasında çalıştığını ispata yarar başkaca bir delil ya da tanık anlatımı da mevcut değildir. Davacının taleplerinin hizmet cetvelindeki süreye göre değerlendirilmesi gerekirken, hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek çalışmasının kesintisiz olduğunun kabulü isabetsizdir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 11.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım

Bu Yazıyı Paylaşın