altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2019 Tarihli ve 128 Sayılı Kararı

16 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30657 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 128

-KARAR-

Başkanlık Makamı tarafından Kurulumuza sunulan 15/01/2019 tarihli yazıda aynen; “Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı kararı ile kabul edilen 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı Genelge’nin; “İl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi” başlıklı 43. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur.”

düzenlemesi yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı kararı ile kabul edilen 138 sayılı Genelge’nin 43. maddesinin;

Birinci fıkrasının; “Sandık kurulu başkam tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulalarını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur (298/100-5).” şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınması takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere, Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı karan ile kabul edilen 138 sayılı Genelge’nin 43. maddesinin;

Birinci fıkrasının; “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak İçinden çıkan oy pusulalarını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur (298/100-5).” şeklinde değiştirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı kararı ile kabul edilen 138 sayılı Genelge’nin;

43. maddesinin birinci fıkrasının “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulalarını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur (298/100-5).” şeklinde,

48. maddesinin son bendinde yer alan “Not” ibaresinin “Not 1” şeklinde değiştirilmesine,

Aynı maddenin son bendine “Not 2: Muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, muhtarlık için ov kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa. tüm muhtarlık oy pusulaları tekrar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılır ve fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenir ve bu husus tutanağa geçirilir. Sayım ve döküm işlemlerine bu işlem yapıldıktan sonra devam edilir. ” düzenlemesinin eklenmesine,

karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı kararı ile kabul edilen 138 sayılı Genelge’nin;

43. maddesinin birinci fıkrasının “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulalarını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur (298/100-5).” şeklinde,

48. maddesinin son bendinde yer alan “Not” ibaresinin “Not 1” şeklinde değiştirilmesine,

Aynı maddenin son bendine “Not 2: Muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, muhtarlık için oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa, tüm muhtarlık oy pusulaları tekrar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılır ve fazla kullanılan ov sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenir ve bu husus tutanağa geçirilir. Sayım ve döküm işlemlerine bu işlem yapıldıktan sonra devam edilir düzenlemesinin eklenmesine,

2- Karar örneğinin;

a) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

b) Gereği ve il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile gönderilmesi için Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

d) Resmî Gazetede yayımlanmasına,

15/01/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.