Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No:74

11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29976 (Mükerrer)

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 74

– K A R A R –

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığınca Başkanlığımıza gönderilen 10 Şubat 2017 tarih ve 68244839- 160.05-1-37 sayılı yazıda aynen; “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanması için Başbakanlığa gönderilmiştir. Anayasanın 175 inci maddesi ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun uyarınca gereğini rica ederim.” denilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî Gazete’nin 11/02/2017 tarihli, 29976 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde; “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun;

1. maddesinde; “Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik edilir.”

2. maddesinde; “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.”

3. maddesinde; “Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütülür.

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkilidir.”

hükümleri yer almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî Gazete’nin 11/02/2017 tarihli, 29976 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3376 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 2. maddesi uyarınca, 6771 sayılı Kanunla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihinin, Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- 3376 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 2. maddesi uyarınca, 6771 sayılı Kanunla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihinin, Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine,

2- Karar örneğinin Resmî Gazetede yayımlanmasına, 11/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın