altinoz.com.tr

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1029)

03 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30763

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1029

Ekli “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/11/2005 tarihli ve 2005/9668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu’nca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili idarelerin kesinleşen kararları Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere; İl özel idarelerince İçişleri Bakanlığına, büyükşehir, il veya ilçe belediyelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Yenileme alanı kararı, Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve uygulama bir yıl içinde başlatılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil” ibareleri çıkarılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sulh hakiminden” ibaresi “Sulh Hukuk Hâkiminden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve/veya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” şeklinde ve “Bayındırlık ve İskan Bakanlığına” ibaresi “ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve/veya İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.