Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri

14.06.2017/77

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ  

ÖZET : Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine 2016 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 30 Haziran 2017  Cuma günü sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla 7020 sayılı Yasa mücbir sebep hali kalkan yerlerde bulunan mükelleflerin yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin de 30 Haziran 2017  Cuma günü sonuna kadar yaptırılması  gerekmektedir.

 

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2017 yılında 5.408 TL idari para cezası uygulanmaktadır.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64’üncü maddesinde  her tacirin  ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Mükelleflerin fiziki ortamda kullanacakları defterlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre açılış ve sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de kapanış tasdiklerini  yaptırmaları gerekmektedir. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmaktadır.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır.

Buna göre Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine 2016 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin 30 Haziran 2017  Cuma günü sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Yine 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’in 14’üncü maddesinin son fıkrasında  Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının  mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabileceği belirtilmiştir.

7020  sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’ nci maddesinde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla sona ereceği düzenlemesi yer almıştır.

3 Haziran 2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’nde de 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep hali devam eden Van İli geneli, Bitlis İli Adilcevaz İlçesi, Ağrı İli Patnos İlçesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinin Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 31/5/2017 tarihi itibarıyla sona erdiği belirtilmiştir. Bu yerlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait ilgili dönem yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin de 30 Haziran 2017 Cuma günü sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar 2017 yılı için 5.408 TL idari para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar.

Saygılarımızla…

Bu Yazıyı Paylaşın