Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30030

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez veya taşra birimlerine” ibaresi “merkez birimine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Saklanan sahte banknotlar eğitim, test, adaptasyon ve benzeri amaçlarla kullanılabileceği gibi, bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın