Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

09 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30091

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alan aksamı ve/veya bütünleştirici parçaları imal eden sanayi işletmelerini,”

“p) Kapasite Artışı: Lisansa derç edilen mekanik kurulu güçteki artış miktarını,

r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,

s) Yerli Katkı Oranı: 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesinde geçen oranı,

ş) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden bir sonraki takvim yılında ilk kez yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış ve üçüncü fıkra kapsamındaki değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak isteyen başvuru sahipleri tarafından, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına dair Ek-3’te yer alan beyan yazısı ve beyan yazısında imzası bulunanlara ait imza sirkülerleri her yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, beyan yazısı değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 1 Ağustos tarihine kadar yapılmış olan lisanslı elektrik üretim tesislerine ait başvuruların evrak kontrolü yapılarak, eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Eylül tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30 Eylül tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek Yerli Katkı İlave Fiyatı, 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansına derç edilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye girmesi ve YEKDEM’e katılması halinde,  işletmeye giriş tarihinden itibaren,

b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde ise, YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten itibaren,

on yıllık YEKDEM süresinin ilk beş yılı için verilir ve aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde aşağıdaki belgelere yer verilmesi zorunludur:

1) Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,

2) YMM Faaliyet Belgesi,

3) Yerli İmalat Kullanım Belgesinde imzası olanlara ait imza sirkülerleri,

4) Sistem Tedarikçisine ait Ticaret Sicil Belgesi sureti,

5) Yerinde Tespit Tutanağı,

6) Yerli Malı Belgesi.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimi ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilir. Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla desteklenerek başvuru sahibi tarafından Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanır. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında işlem yapan Yeminli Mali Müşavir, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde sorumludur.”

“(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz ve ödenmiş tutarların yasal faizleri ile birlikte geri alınması ve bu kapsamdaki ilgili tüzel kişiler hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir.”

“(6) Yerli İmalat Tespit Heyeti, Bakanlık tarafından oluşturulur. Bakanlık, gerekli görmesi halinde bu konuda ihtisas sahibi kurum/kuruluşları görevlendirebilir. Fakat, bu kurum ve kuruluşlar söz konusu faaliyeti bir başka kurum/kuruluş aracılığıyla yaptıramaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/11/2018 tarihine kadar EK-1’de yer alan Jeneratör ve Güç Elektroniği aksamı için EK-8’deki “Yerli İmalat Durum Belgesi” yerine EK-4’teki Yerli İmalat Kullanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi”; Jeneratör ve Güç Elektroniği aksamı dışındaki aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için EK-4’teki Yerli İmalat Kullanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi” yerine EK-8’deki “Yerli İmalat Durum Belgesi” sunulur.

(2) EK-1’de Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.1.Rotor ve Nasel Gruplarını Taşıyan Kule” bütünleştirici parçasının 3.1.(b)’de tanımlanan iç donanım için yerli imalat şartı 1/11/2018 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

(1) 3 üncü maddesi 1/11/2018 tarihinde,

(2) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın