altinoz.com.tr

VUK 473 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 473

05 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29792

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.