altinoz.com.tr

Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30736

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/9/2003 tarihli ve 25230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Kantin Yönetmeliğinin birinci bölüm başlığı “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kantinlerin teşkili, idaresi, işletilmesi ve kontrol şekilleri, muhasebe işlemleri, gelirleri ve gelirlerinin harcanması, işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranlarına ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak denetlemelere ilişkin hususların belirlenmesidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumların bünyesinde kurulan ve kurulacak Jandarma kantinleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait olmakla birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca işletilen kantinleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu ve ek 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a. Birlik komutanı: Bu Yönetmelik kapsamında kantin kurmaya ve işletmeye yetkili kılınan ve kantinin bağlı bulunduğu birlik komutanı, karargâh ve kurum amirleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını veya yazılı olarak yetkisini devredeceği Akademi Başkan Yardımcısını,

b. Brüt Satış Karı: Kantin şube ve reyonlarında yapılan aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

c. Gayrisafi Hâsılat;

(1) Tek düzen muhasebe sistemine göre bilanço esasına göre defter tutan kantinlerde; gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/karlar ve olağan dışı gelir/karlar) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen değerleri,

(2) Basit (işletme) usul muhasebe kaydı tutan kantinlerde; işletmenin tüm satışlarından elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kasa fazlası vb.) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen değerleri,

ç. Gelir kaynağı: Kantine gelir sağlayan çay ocağı, berber, sinema, lahmacun fırını, tekel, fotoğrafhane, iş ocakları ve benzeri işletmeleri,

d. Kantin: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kantinleri,

e. Kantin geliri toplamı: Brüt satış kârına; promosyon, faiz gelirleri, gelir kaynağı ve yan kuruluş karları, kira geliri vb. direk gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri,

f. Kantin şubesi: Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,

g. Konsinye: Detayları bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde ifade edilen, satış işlemi gerçekleşene kadar mülkiyeti malı satan firmaya ait olan ürünleri, kantin başkanlığına irsaliye ile vermesi ve dönem sonunda satışı yapılmaması durumunda tekrar iade alma işlemini ifade eden satış şeklini,

ğ. Merkez: Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,

h. Muaddel: Hammadde veya yarı mamul üründen elde edilecek yeni ürünün, belirli standartta olması için içerisine konacak maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,

ı. Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,

i. Taşınır mal işlem belgesi: 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmesi gereken belgeyi,

j. Yan kuruluş: Kantine bağlı olarak çalışan gelir getiren işletmeleri,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a. Jandarma Genel Komutanlığı personelinin dayanıklı tüketim malları hariç zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her birlikte kantin kurulabilir. Aynı birlik içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birden fazla kantin kurulamaz. İhtiyaç halinde bu kantinlerin birlik içinde veya dışında şubeleri açılabilir.

b. Kantinler, kurulacağı birliğin bağlı bulunduğu en az Tugay/Bölge veya eşiti seviyedeki komutanlıkça Jandarma Genel Komutanlığından izin alındıktan sonra kurulur ve ilgili birlik, karargâh veya kurum tarafından işletilir.

c. Kantin ve şubeleri, birlik içi ve dışında hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

ç. Yurt dışında birlik halinde bulunulan yerlerde kantin açılması halinde, yurt dışında açılan kantinin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekilleri bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Alım usulleri ve gelirlerin harcanması gibi usuller Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 – Kantin heyeti, bir yıllık süre için seçimle veya kadrosu oluşturulmak ve bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen seçim ve görevlendirmeye yönelik esaslar da dikkate alınmak kaydıyla birlik komutanı tarafından yapılacak atama ile teşkil edilir. Kantin heyetinin atama ile teşkil edilmesi halinde görev süresi en fazla üç yıldır.

a. Kantin heyetinde, bir başkan (muvazzaf/sözleşmeli subay), bir muhasip üye ve bir mutemet olmak üzere en az üç kişi bulunur.

b. Kantin heyetlerinde en az bir astsubay bulunması şarttır.

c. İş hacmi ve şube sayısı ile gelir kaynağı ve yan kuruluşları fazla olan kantinlerde üye sayısı yeteri kadar artırılır.

ç. Kantin heyetlerinde muhasip ile mutemetlik görevi aynı kişide birleşemez.

d. Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde giderleri kantin gelirlerinden karşılanmak üzere seçilmiş muhasebe personeli görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b. Başkan, muhasip, mutemet ile iş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde ilave edilecek diğer üyeler; seçimden önce, tahsil ve yetenekleri ile birlik/karargah/kurumda seçimden sonra kalacakları süre dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek, birlik komutanı tarafından aday gösterilir.’’

‘‘d. Kantin heyetine birlik mal saymanları, saymanlık mal sorumluları ve hesap sorumluları ile ödeme emri belgesini imzalamakla görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkililiği devri yapılan personel aday gösterilemez.

e. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla ilgili olarak, adaylar hakkındaki gerekli soruşturma birlik komutanları tarafından yapılarak; imkânlar dâhilinde tecrübeli, güvenilir, aşırı borcu ve maaşında haczi olmayan personelin aday gösterilmesine ve meslekte üç görev yılını doldurmamış personelin aday gösterilmemesine dikkat edilir.’’

‘‘f. Adayların belirlenmesinde, adaylık şartlarını haiz olmak kaydıyla istekli personele öncelik verilebilir.

g. Son üç dönem kantin heyetinde asil üye olarak görev yapanlar aday gösterilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a. Asil ve yedek üyeler; birlik komutanı tarafından gösterilen adaylar arasından, birlik, karargah ve kurumda görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur ve uzman erbaş mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy, açık tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

b. Seçim sonucunda her görev için ayrı ayrı olmak üzere bir asil ve en az iki yedek üye belirlenir; en fazla oy alanlar asil, daha az oy alanlar ise aldıkları oy sayısına göre sıralanarak yedek üye olarak belirlenir. Seçim sonucunda eşit sayıda oy alan adaylar olması halinde kıdemli olan adaya öncelik verilir.”

“ç. Seçim işlemi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan bilgisayar programı ile de yapılabilir.”

“d. Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayı ilk haftasında yapılır. Yeni heyetin görevlerine yönelik eğitimleri Kasım ayı içerisinde bitecek şekilde birlik komutanı tarafından planlanır ve icra edilir. Birlik komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar bir ay süre ile çalışmaları sağlanır. Ancak söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar.

e. Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

f. Kantin heyetinin atama ile teşkil edilmesi halinde bu göreve atanan personel en geç 1 Kasım tarihinde göreve başlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebepler nedeniyle boşalan kadrolara yeniden atama yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Kantin Heyeti başkan ve üyeleri;

a. Herhangi bir nedenle görevlerinden kesintisiz olarak iki aydan fazla ayrı kalmaları,

b. Kantin heyetindeki görevleri ile ilgili olarak görevi kötüye kullandıklarına ilişkin haklarında soruşturma açılması veya kovuşturma başlatılması,

c. Üst komutanlıklar tarafından bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen denetleme ve teftiş faaliyetleri sonucu görevlerinde başarısız olduklarına ilişkin haklarında rapor düzenlenmesi,

ç. Bu Yönetmelikte belirtilen adaylık şartlarının taşınmadığının sonradan anlaşılması veya adaylık şartlarının sonradan kaybedilmesi,

durumlarında birlik komutanı tarafından değiştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 – Yedek üyelerin görevlendirilmesinde dikkat edilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Görevlendirilecek yedek üyenin iki ay ve daha kısa bir süre içerisinde atama, kurs, dış görev, geçici görev vb. sebeplerle birlikten ayrılacağı biliniyorsa bir sonraki yedek üye görevlendirilir.

b. Yedek üyelerin görevlendirilmesinde öncelik, aday olarak belirlendiği görev yerindedir. Ancak bir görev yerinde yedek üye bulunmaması halinde diğer yedek üyelerden biri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aykırı olmayacak şekilde birlik komutanı tarafından yazılı emirle görevlendirilebilir.

c. İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle iki ay ve daha kısa süreli olarak görevden ayrılan asıl üyenin yerine, muhasip ve mutemet görevleri aynı üyeye verilmemek şartıyla kantin başkanının uygun göreceği üye birlik komutanı tarafından yazılı olarak görevlendirilir. Kantin başkanının ayrılması halinde ise üyelerden en kıdemlisi kantin başkanlığı görevini ikiz görevli olarak yürütmek üzere birlik komutanınca yazılı olarak görevlendirilir.

ç. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 – Kantin faaliyetlerine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir:

a. Birlik komutanı; kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit etmekle görevli ve sorumludur. Aylık bilançonun düzenlenmesi ve onaylanmasından önceki döneme ait sorumluluklar, kantin heyeti, ilgili üye veya görevliye aittir. Ancak, bilançolar düzenlenip onaylandıktan sonraki sorumluluk kantin heyeti ile birlikte birlik komutanına aittir.

b. Kantin heyeti, kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantinin işletilmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tabi dönem/dönemlerin teftişini vermekle görevli ve sorumludur. Ayrıca;

(1) Kantin Başkanı: Kantin heyetinin görev ve sorumluklarını; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, zamanında ve tam olarak yerine getirmelerini temin, takip ve kontrol etmek, heyet içerisinde işbirliği ve eşgüdüm ile görev dağılımını sağlamak, gider ve gelirlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve varlıkların kayıplara karşı korunmasını sağlamak, denetleme ve teftiş faaliyetlerinde tespit edilen hususlara yönelik tertip ve tedbirleri almak,

(2) Muhasip: Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuatına göre, zamanında, eksiksiz ve doğru olarak tutmak, ilgili birim ve personel ile koordine etmek,

(3) Mutemet: Kantinin nakit değerlerini, usulüne uygun olarak; muhafaza etmek, gerekli belge ve kayıtlar çerçevesinde teslim almak, teslim etmek,

(4) Satın Alma Sorumlusu: Belirlenen ihtiyaçların piyasadan satın alınması konusunda gerekli araştırmaları yapmak, satın alma sürecine ilişkin belge ve kayıtları usulüne uygun olarak tanzim ve muhafaza etmek, satın alınan mal ve hizmetleri belirlenen sözleşme ve koşullara uygun olarak teslim almak ve ilgililere teslim etmek,

(5) Depo Sorumlusu: Stoklanmasına ihtiyaç duyulan malları usulüne uygun depolamak, sorumlu ve yetkili kişilere belge karşılığında teslim etmek, mal hareketlerine ilişkin tüm belgeleri muhasebe kayıtlarına uyumlu olarak tanzim ve muhafaza etmek, depo şartlarına yönelik güvenlik, temizlik ve tertip faaliyetleri yürütmek,

(6) Kantin Şube Sorumlusu: İhtiyaç duyulan malları tespit etmek ve heyete bildirmek, satışa sunulacak malları teslim almak, etiketlemek, günlük hâsılatın satış sorumlusundan teslim alınması, hâsılatın mutemede teslim edilmesi, varlıkların kötüye kullanımının önlenmesi ve kayıplara karşı korunması ile temizlik, tertip ve güvenliğin sağlanması konularında gerekli tedbirleri almak,

(7) Satış Sorumlusu: Satışa sunulan malları satışa hazırlamak, satış listesinde belirtilen fiyattan satışını yapmak, satış hâsılatını mutemet, şube sorumlusu veya nöbetçi heyetine teslim etmek, temizlik, tertip ve düzeni sağlamak,

ile görevli ve sorumludur.

Ayrıca; ihtiyaç halinde kantine bağlı işletilen gelir kaynağı ve/veya yan kuruluş sorumlusu olarak, birlik komutanı tarafından personel görevlendirilebilir. Bu personel, görevlendirildiği gelir kaynağı/yan kuruluş için ihtiyaç duyulan malların tespiti ve kantin heyetine bildirilmesi, satışa sunulacak malların teslim alınması, etiketlenmesi, belgelendirilmesi, günlük hâsılatın satış sorumlusundan teslim alınması, hâsılatın mutemede teslim edilmesi, varlıkların kötüye kullanımının önlenmesi ve kayıplara karşı korunması ile temizlik, tertip ve güvenliğin sağlanması konularında yetkili, görevli ve sorumludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – Bir kantine bağlı olarak;

a. Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanılmak üzere, aynı birliğe mensup birbirine yakın iki birlikte konuşlanan veya aynı yerde konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ilgili kantinin kantin hizmeti vermeye yetkili kılındığı başka yerlerde konuşlu Jandarma Genel Komutanlığına bağlı diğer birliklerde,

b. Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,

c. Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,

ç. Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına intikal eden birlik veya kurumlarda,

d. İl ve ilçe merkezlerine uzak ve ulaşımı güç yerlerde konuşlu karakol ve daha üst seviyedeki birliklerde görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun kantin hizmeti vermeyi gerektirecek miktarda olması hususu da dikkate alınarak birlik komutanı tarafından uygun görülen yerlere yeteri kadar şube açılabilir.

e. Kış şartları nedeniyle ulaşımı sağlayan karayollarının sık ve uzun sürelerle kapandığı bölgelerdeki konuşlu birliklerde şubeler açılabilir.

Ancak, yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak kantin şubesi açılması teklif edilecek birlik ve kurumlardaki görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun kantin hizmeti vermeyi gerektirecek miktarda olması hususu dikkate alınır.

f. Kantinin bulunduğu kışla sınırları dışındaki kantin şubelerinde, kantin heyetine karşı sorumlu olmak üzere emirle bir rütbeli personel görevlendirilir.

Yurt dışına açılacak kantin şubeleri için Jandarma Genel Komutanlığından izin alınır.

Kantinin bulunduğu birlik sınırları dışındaki kantin şubelerinde, kantin heyetine karşı sorumlu olmak üzere emirle bir rütbeli personel görevlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13 – Kantinler ilgili birliğin teklifi ve Jandarma Genel Komutanlığının onayıyla kapatılabilir. Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir kantine devredilir. Kantin şubeleri, ihtiyacın sonlanması durumunda kantinin bağlı olduğu birlik komutanının onayıyla kapatılabilir.

Devredilen kantine ait mallar ile devralan kantin satış fiyatları arasında farklılık olması durumunda bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre fiyat düzenlemesi yapılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 – Kantin ve kantin şubelerinden; Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile kantinin bulunduğu mahale girmeye izinli diğer kişiler yararlanabilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır:

a. Kantinlerin iç düzenlemesi, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden personele kolaylık sağlayacak şekilde yapılır.

b. Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.

c. Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda satışa sunulur.

ç. Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına müsaade edilmez.

d. Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli önlemler kantin heyeti tarafından alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “Sözleşmede asgari aşağıdaki esaslara yer verilir.” ibaresi “Söz konusu konsinye satış işleminde;” olarak ve aynı bendin (5), (6), (10) ve (11) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“ç. Mal satış işlemlerinde işletme usulü muhasebe tutan kantinlerde yan işletme prosedürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilânçosunda “Kantin Gelirleri, İş Ocakları Kârı” bölümünde “Konsinye Satış” hanesi açılarak elde edilen kâr direkt yazılmak kaydıyla, tek düzen hesap planı uygulayan kantinlerde ise ayrı hesap kodunda gösterilerek, konsinye usulü satış yapılabilir.”

“(5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mal veya eşya için mal sahibine ve kantine kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kantin heyeti kâr oranını toplam satış tutarı üzerinden veya ürün bazında firmayla ortaklaşa belirler ve fiyat bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen oranı aşmayacak şekilde oluşturulur. İşletecek firma tarafından firmasına kesilmiş fatura veya üretim belgesi ile mal veya eşyanın kantine girişi yapılır. Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. POS kasa bulunan kantinler için ay sonunda POS kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar Kantin Başkanlığına fatura edilir. POS kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak reyonlara ayrı ayrı birer yazar kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğrultusunda satılan miktar kantin başkanlığına fatura edilir.

(6) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış gerçekleşinceye kadar malı gönderene aittir. Malın satılmaması, değiştirilme ihtiyacı doğması veya malın reddine karar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.”

“(10) Özlük hakları ilgili firmaya ait olmak üzere ürünün satışa hazırlanmasında firma personeli çalıştırılabilir. Çalışanlar sigorta kapsamında olur, işçilerin güvenlik incelemesi ilgili firma ya da kişi tarafından yaptırılmadan işbaşı yaptırılmaz. Sözleşmede; Kantin Başkanlığında firma personelinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılması halinde bu personele yönelik Kantin Başkanlığı ile firmanın sorumlulukları, hangi esaslarda çalıştırılacağı belirtilir. Ayrıca, bu hususların takibi kantin heyetince yapılır.

(11) Kantinin başka bir bölümünde satışa sunulan mal ve eşya, Kantin Heyetince yapılacak sözleşme hükümlerine göre sözleşmeli satış reyonlarında ve otomat makinelerinde de satılabilir.”

“(15) Kantinlerde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve ilgili mevzuat esaslarına uygun önlemler alınır.

ç. Çalışan personelin:

(1) Hastalıkları ile ilgili işyeri yöneticisine bilgi vermek yükümlülüğü mevcut olup ilgili evrakları düzenli olarak tutulur.

(2) Göreve yönelik periyodik koruyucu sağlık muayenelerinin, Göreve Yönelik Periyodik Koruyucu Sağlık Muayeneleri Talimatında belirtilen esaslara uygun olarak kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının ilgili servislerinde yaptırılması sağlanır.

(3) Aşılarını zamanında yaptırması sağlanır.

(4) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir Kaynakları ve Yan Kuruluşların Bağlantısı

Madde 18 – Birliklerde mevcut hiçbir gelir kaynağı ve yan kuruluş, bağlantı dışı bırakılamaz. Bunlar;

a. Sosyal tesis ve kadrolu vardiya yatakhanesi bulunmayan yerlerde ilgili birliğe hizmet veren kantine bağlanır ve kantin heyeti tarafından yönetilir.

b. Sosyal tesis ve kadrolu vardiya yatakhanesi bulunan yerlerde ise bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak birlik komutanınca belirlenir.

Jandarma Genel Komutanlığı izni ile açılan kadrosuz vardiya yatakhaneleri hariç, konaklama amacıyla işletilen hiçbir tesis kantin başkanlığına bağlı olarak işletilemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kantinin kuruluş sermayesi Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. Sermaye aşağıdaki yollardan sağlanır.”

“d. Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

e. Üst komutanlık paylarından tahsis edilecek kaynak,”

“Kantin sermayesi, bu Yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç Jandarma Genel Komutanlığınca yetki verilmeden harcanamaz. Ancak bir sonraki yıla aktarılmamış olmak kaydıyla, ilgili ay için belirlenen sermaye artırım oranından fazla yapılan artırım tutarlarının bir sonraki ay gelirleri ile birlikte harcanmasında birlik komutanı yetkilidir.”

“Artırıma esas sermaye tutarının hesaplanmasında mahkemeye intikal etmiş alacaklar hesaba dâhil edilmez. Ancak mahkemeye intikal etmiş alacak tutarının bir önceki ayın sermayesinin % 50’sini geçmesi halinde, artırılacak tutarın hesaplanmasında sermayenin % 50’si dikkate alınır.”

“Kantin geliri toplamının; ilgili ay için yapılacak sermaye artırım tutarını karşılamaması halinde kantin geliri toplamından bu Yönetmeliğin 39 ve 42 nci maddelerinde belirtilen paylar kesildikten sonra kalan tutar kadar sermaye artırımı yapılır ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 – Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak, birlik komutanının yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla kantin gelirlerinden avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek en geç verildiği takvim ayının sonuna kadar kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 – Kantin alacaklarının takip ve tahsilinden kantin başkanlıkları sorumludur. Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür;

a. Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, kurum avukatlarınca hukuk mahkemelerinde Jandarma Genel Komutanlığı adına açılır ve takip edilir. Alacaklar, tahsili müteakip kantin sermayesine ilave edilir.

b. Bir suçla bağlantılı olan dava dosyaları, ilgili Cumhuriyet savcılığına sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

c. Kantinle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar kurum avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 – Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

a. Muhafaza ve satış imkânları,

b. Sermayenin yeterlilik durumu,

c. Kantinden istifade eden personelin istekleri,

ç. Satış istatistikleri,

dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tahmini olarak tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri, (satılacak malzemelerin cins, çeşit veya türü olarak) birlik komutanı tarafından yıllık olarak onaylanır. İhtiyaç hâsıl olduğunda birlik komutanı tarafından değişiklik yapılabilir.

Kantinden istifade eden personelin isteklerini tespit etmek amacıyla yılda en az bir kez anket düzenlenir.

Her ay sonunda yapılan sayımlar neticesinde az ve çok tüketilen malların listesi sonraki alımlarda dikkate alınmak üzere sayım listesine eklenir. Bu anketler özellikle yılın son aylarında yapılarak sonuçları değerlendirilir. Kantin seçimi sonucu görevlendirilen yeni heyet, anket sonuçlarını yapılacak olan ihalelerde dikkate alır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “h. Birlik Komutanlarınca; bir sonraki yılı kapsayacak ihalelere yeni görevlendirilen Kantin Heyeti de dahil edilerek mali yılın başlangıç tarihi itibarı ile sözleşmelerin yürürlüğe girmesi sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alım Heyeti ve Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirme

Madde 25 – Satışa sunulan malların alımlarında alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden, birlik ihtiyaçları kapsamında yapılacak alımlarda ise biri kantin görevlisi olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur. Memuriyet mahalli dışından yapılacak alımlarda, alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri, edilmemiş ise yol masrafı ve yevmiyeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kantin gelirlerinden ödenir.

Memuriyet mahalli dışına birlik komutanı tarafından kantin faaliyetleri ile ilgili olarak görevlendirilen kantin heyeti başkan ve üyelerinin yol masrafı ve yevmiyeleri görevlendirme emrinde belirtilmek kaydıyla bu madde esaslarına uygun olarak kantin gelirlerinden ödenebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması hâlinde, kasa fişleri beyaz bir kâğıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin; cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kiralama İşlemleri

Madde 28 – Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kiraya verilebilir ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alınması yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29 – Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin heyetinde görevli personel, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz. Bedelen Beslenme Heyetlerine yapılacak satışlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a. Fatura tutarları her durumda sonraki yıla devretmeyecek ve en geç takip eden ay içerisinde kantinin banka hesabına havale edilerek ödenecek şekilde tahsil edilir.

b. Bedelen beslenme satışlarına ilişkin muhasebe kayıtları ve bankacılık işlemleri ayrı hesaplar altında takip edilebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama brüt satış kâr oranı %10’u, bedelen beslenme heyetlerine yapılan satışlardan sağlanacak brüt satış kar oranı ise %2’yi aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kâr oranı değişebilir.

b. Kiralanan yerlerdeki hizmet ve satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış ve hizmet fiyatlarının üstünde olmaması hususu sözleşmede belirtilir.”

“e. Her malın bulunduğu rafın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur. Personelin kantine giriş yapmadan alışveriş yaptığı kantinlerde satış fiyatları alım yapacak personelin göreceği uygun bir yere asılır.”

“Model değişikliği, kapatılan kantinlerden devralınan mallar ile kantinde satılan mallar arasındaki fiyat uyuşmazlığı ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle kârlı satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve birlik komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50’sinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli satışına, birlik komutanı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar verebilir; % 50’den fazla indirimli satış yapılabilmesi, Jandarma Genel Komutanlığının yetkisindedir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yazar Kasa/Elektronik Pos Cihazları İşlemleri

Madde 31 – Yazar kasalar, Elektronik Pos Cihazları, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde; yazar kasa, Elektronik Pos Cihazları rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para ve kredili satışların slip toplamı miktarı mutemet tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32 – Günlük hasılat aşağıdaki esaslara göre toplanır:

a. Kantinin kurulu olduğu birlik içerisinde veya lojmanlar bölgesinde bulunan şube ve reyonlara ait günlük hâsılat, mesai bitiminden önce veya birliğin büyüklüğü, personel mevcudu ve kantin şubelerinin kapanış saati dikkate alınarak, para teslim defteri ile imza karşılığında, mutemet veya kantin başkanının görevlendireceği personel tarafından teslim alınır.

b. Kantinin konuşlu olduğu birlik dışında bulunan şubelerden günlük hâsılatın tesliminin uzaklık, güvenlik vb. gerekçelerle günlük olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması halinde havale/EFT ücreti, komisyon vb. masraf ödenmemek kaydıyla hâsılatın bankacılık kanalıyla veya ait olduğu ay içerisinde teslim edilmek kaydıyla belirli zamanlarda şube sorumlusu tarafından para teslim defteri aracılığı ile teslimi mümkündür. İlgili şubenin hizmet verdiği birim tarafından hâsılatın muhafazasına yönelik gerekli tedbirler alınır. Kantini işleten birlik komutanı bu şubeleri ve hâsılatın teslim şartlarını her mali yıl için belirlemeye yetkilidir.

c. Kantin ve şubelerinde mesai bitimi ile kapanışına kadar oluşan hâsılatın nöbetçi heyeti tarafından muhafaza edilmesi sağlanır.

ç. Tatil günlerinde ise hâsılat, kantin mutemedi veya kantin başkanının görevlendireceği personel tarafından para teslim defteri ile teslim alınır.

d. Mutemet tarafından teslim alınan paralar kasada muhafaza edilir. Toplanan paralar ilk mesai günü bankaya yatırılır.

e. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi mutemette diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de paranın teslim edildiği tarih ve saat belirtilerek yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır. Hâsılatın bankacılık sistemi aracılığı ile teslim edilmesi halinde ise para teslim defterinin biri kantin şube sorumlusunda diğeri şube satış sorumlusunda bulunur ve kantin mutemedi ile şube sorumlusu rütbeli personel arasında ayrıca para teslim defteri tutulmaz. Ay sonunda mutemet tarafından banka ekstresiyle kontrol edilen bu defterler kantin heyetince onaylanır. Hesap ve durum teftişi için Kantin Başkanlığında bütün para teslim defterleri yıl sonunda toplanarak muhafaza edilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 33 – Kantinin nakit varlıkları, birliğin bulunduğu yerdeki öncelikle kamu sermayeli bir bankada, bulunmadığı yerlerde ise güvenilir, mali bünyesi güçlü, yüksek getiri sağlayan bir mevduat bankası şubesinde kantin heyeti adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır.

Kantinin gelir ve gider durumu göz önünde bulundurularak, kantin hizmetlerinin aksatılmasına meydan vermeyecek şekilde ve elde edilen faiz geliri kantin gelirlerine dahil edilmek kaydıyla nakit varlıkların bir kısmı bu hesaba bağlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabında değerlendirilebilir. Bankadan para çekme işlemi çift imza ile yapılır.

Birliğin bulunduğu yerde aranan niteliklere sahip mevduat bankası şubesi olmadığı takdirde kantin paraları, birlik komutanınca belirlenecek para kasasında muhafaza edilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kantinde Bulundurulabilecek Para

Madde 34 – Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35 – Kantin gelirleri;

a. Kantin ve yan kuruluşlarının kârlarından,

b. Banka faizlerinden,

c. İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışlarından,

ç. Tasfiye nedeniyle devreden mal ve paradan,

d. Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirlerinden,

e. Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) naklinden,

f. Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından,

g. Kantinlerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden,

ğ. Mal ve hizmet alımlarında ve kiralamada sözleşme kapsamında yüklenici firmalardan tahsil edilen ceza bedellerinden,

h. Sergi, fuar, reklam ve diğer gelirlerinden,

ı. Üst komutanlık paylarından tahsis edilen tutardan,

oluşur.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a. Malzeme olarak yapılmış ise, ilgili mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden taşınır mal işlem belgesi kesilerek irada alınır.”

“ç. Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı personelinin göreve yönelik eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır.”

“Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyetleri tarafından teftiş evrakına dahil edilmek üzere teftişi alan Jandarma Genel Komutanlığı müfettişlerine ibraz edilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kantin Gelirlerinden Yapılacak Giderler ve Harcama Esasları

Madde 38 – Kantin gelirlerinden yapılacak giderler aşağıda belirtilmiştir:

a. Kantin gelirleri, birlik komutanının emri ile hizmet verdiği birliğin personeli ile birlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan zarurî ve resmî işlere harcanır. Resmî işler, Analitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey Gider Kodları (Ekonomik Sınıflandırmanın Dördüncü Düzeyi) içinde kalan işlerdir. Resmî işin zaruri olup olmadığını ve ödeneğin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, birlik komutanına aittir.

b. Kantin gelirlerinin (a) bendinde belirtilenler dışında diğer işlere sarfına Jandarma Genel Komutanı yetkilidir.

c. Piyasa araştırması yapılmaksızın yapılacak harcamalara ait üst sınır Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanır.

Kantin gelirlerinin harcanmasına yönelik olarak;

a. Resmî ve zarurî işlerde, erbaş ve erlerin eğitimi, yerleşme, barınma ve moral hizmetleri ile ilgili olanlara öncelik verilir.

b. Başarılı erbaş ve erler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, birlik komutanları tarafından kantin gelirlerinden nakdi olarak veya karşılığı bir armağanla ödüllendirilebilir. Ayrıca ailesinin maddi imkânlarının yetersizliği nedeniyle parası gelmeyen erbaş ve erler ile öğrencilere zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için birlik komutanı tarafından uygun görülecek miktarda kantin gelirlerinden nakdi yardım yapılabilir, ödül ve nakdi yardım kapsamında yapılan harcamalar kantin geliri toplamının % 10’unu geçemez.

c. Kantini olmayan ve kantin hizmeti yönünden desteklenmeyen birlik, karargah ve kurumlarda görevli erbaş ve erlere yapılacak yardımlar ile erbaş ve erlere verilecek ödüllere ilişkin giderler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen diğer kantinlerden karşılanabilir.

ç. Bu Yönetmeliğin 38, 39 ve 42 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi hâlinde, bu birliklerin kantin gelirlerinden hakkaniyetli bir şekilde pay alabilmelerini temin maksadıyla, birlik komutanınca alınacak tedbirler doğrultusunda; belirlenebiliyorsa bu birliklerin toplam kantin gelirine sağladığı katkılar, belirlenemiyorsa personel mevcutları esas alınır.

d. Kantin gelirlerinden; birlik komutanının onayı ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla alım ve ödeme süreci aynı takvim yılı içerisinde bitecek şekilde taksitle, dayanıklı tüketim malı ile demirbaş mal ve malzeme alımı yapılabilir, yapım işi gerçekleştirilebilir. Ancak aylık toplam taksit tutarı bir önceki yılın aylık ortalama gelirinin yarısından fazla olamaz.

e. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçlardan, kantinin bağlı bulunduğu komutanlık tarafından belirlenen ve Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülen araçların kasko sigortası giderleri kantin gelirlerinden ödenebilir.

Yukarıda belirtilen harcamalar yapıldıktan sonra kalan gelirlerden; temsil özelliği bulunan makamlarca, temsil ve ağırlama giderleri için asgarî ölçüde harcama yapılabilir. Kantin gelirlerinden yapılacak olan yıllık temsil ve ağırlama harcamalarının oranının üst sınırı, kantinlerin bir önceki yıla ait gelirlerinin toplamının % 10’unu geçmeyecek şekilde Jandarma Genel Komutanı tarafından belirlenir.

Kantin gelirleri, tasarruf ilkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malzemeleri için sarf olunamaz.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hazine Payı

Madde 39 – Birlik sınırları dışındaki kantin/kantin şubelerinin aylık gayrisafi hasılatının %1’i en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Birlik sınırları dışındaki kantinlerin ve şubelerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine EK-20’de bulunan “Aylık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin Bildirim” ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. EK-20 bildirim formu üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise kantin başkanlığında muhafaza edilir.

Tek düzen muhasebe sistemine göre bilanço esasına göre defter tutan birlik sınırları dışındaki kantinler ve şubeleri, aylık gayrisafi hâsılattan hazine payı olarak hesaplanarak yatırılan tutarları, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydeder.

İşletme defteri usulü muhasebe sistemini uygulayan kantinler ise bu tutarları defterlerinin gider bölümünde hazine payı olarak belirtir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 40 – Gider belgelerinin; alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça belirtecek şekilde hazırlanması ve birlik komutanı tarafından, “Kantin gelirlerinden ödenmesi uygundur.” kaydı ile onaylanması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de birlik komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

a. Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili mal saymanlığından teslimat karşılığı alınan taşınır mal işlem belgesi faturaya bağlanır. Acil durumlarda birlik komutanının izni ile ikmal maddesi ilgili birliğe teslim edilir ve karşılığında alınan dağıtım belgesi ilgili saymanlığa verilerek taşınır mal işlem belgesi kesilmesi sağlanır.

b. Sarf edilen mallarda:

(1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olur, ayrıca bir sarf belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Bilgisayar, elektronik eşya gibi cihaz tamir, bakım, onarımında faturaya ek olarak teknik servis raporu konulmalıdır.

(2) Alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre birim envanter kayıtlarına alınır ve düzenlenen belgenin bir örneği ilgili mal saymanlığına gönderilir.

c. Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir. Ödüller ve muhtaç erbaş/erlere yapılan nakdi yardımlar için ise havale/EFT dekontu veya teslim tutanağı yeterlidir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 42 – Kantinlerin, kantin geliri toplamının % 10’unu geçmeyecek şekilde ödeyecekleri üst komutanlık pay oranları ile bu payların sarfına yönelik esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Jandarma Genel Komutanı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince, bilançonun birlik komutanı tarafından onayını müteakip her ayın en geç 10’una kadar kurumsal olarak açılan ilgili hesaplara yatırılır. Havale/EFT’lerde, havale/EFT masrafları kantin giderlerinden sayılır.

İhtiyaç duyulması halinde üst komutanlık payları hesabı ile kantin hesapları arasında kaynak tahsisine Jandarma Genel Komutanlığı yetkilidir. Kaynak tahsisleri, tahsis yazısında belirtilmek kaydıyla tek seferde ve/veya bir takvim yılını geçmeyecek şekilde dönemler halinde yapılabilir. Kaynak tahsisinde Jandarma Genel Komutanlığının temsil ve tanıtımına yönelik ihtiyaçlara öncelik verilir.

Kaynak tahsis taleplerinden, ihtiyacın niteliğine göre ilgili karargâh birimlerinin teklifi sonucu uygun görülenlerin tahsis tutarları, tahsis yapılan makam/birliklerin hizmet aldıkları kantin hesabına aktarılır.

Söz konusu paylar ilgili kantinin hesaplarına gelir, yapılan harcamalar ise gider olarak kaydedilir.

Üst komutanlık paylarının tahsisi ve değerlendirilmesi ile tahsis edilen payların harcanmasında bu Yönetmeliğin 33 ve 38 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Muhasebe, Vergi ve Muafiyetler

Madde 43 – Muhasebe:

a. Kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler öncelikle bilânço esasına göre defter tutan tek düzen muhasebe sistemine göre işletilir.

b. Tek düzen muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin gayrisafi hasılat limiti ihtiyaç duyulduğunda, Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanır. Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinler, 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller kapsamındaki mevzuatta belirtilen muhasebe hesap planı, belge ve kayıtları tutarlar. İşletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve kayıtları tutarlar.

c. Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kâr çizelgesinde gösterilerek, aylık bilançoya intikali sağlanır.

ç. Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri banka hesabı altında kayıt altına alınır.

Vergi ve muafiyetler:

a. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen kantinler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tevkifatını) kapsamaz.

b. Jandarma Genel Komutanlığına ait kantinler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır.

c. Jandarma Genel Komutanlığına ait kantinlerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur.”

“a. Kantin Ambar/Kiler Defteri: Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine EK-1’de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait “Giren” bölümüne kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait “Çıkan” bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından, ay içerisinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı yapılamaz.

b. Mal Giriş ve Çıkış/İç Dağıtım Belgesi: Ambardan veya piyasadan satış için alınarak kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2’de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı belge kullanılır.”

“d. Para Teslim Defteri: Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa sorumlusuna, tatil günleri kantinde görevli personel veya nöbetçi subaylarına satışlardan sonra teslim edilecek nakit ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7’de yer verilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç. Karşılaştırmalı Fiyat Tespit Tutanağı: Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım faturasına bağlanır.”

“e. Devir Teslim Belgesi: Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11’de yer verilen belgedir. Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tâbi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.”

“ı. Onay Belgesi: Yapılacak bir iş için alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın Analitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey Gider Kodları (Ekonomik Sınıflandırmanın Dördüncü Düzeyi) içinde yer alan ve ödeneği olmadığına/yeterli olmadığına dair kullanılan örneğine Ek-17’de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca yapılacak harcamanın nereye yapılacağı veya malın ne amaçla alınacağı belirtilecek şekilde hazırlanır.

Maliye ünitesi amiri tarafından yapılacak işin resmî iş kapsamında olup olmadığı incelendikten sonra, resmî iş kapsamında olanlar için ödenek durumu belirtilecek şekilde; birlik mal saymanı ve ilgili şube müdürü tarafından da, mal mevcut durumu veya hizmet alımının uygunluğu ile ihtiyacın genel bütçeden tahsis edilen kaynaktan mevcut planlamalar doğrultusunda öncelik ve ivedilikle alınıp alınmayacağı değerlendirilerek; kantin başkanı tarafından da, kantin gelirlerinden ödeme durumu kontrol edilerek imzalanır. Bu belge ile birlik komutanının onaylamasından sonra avans verilmesi sağlanır.

i. Kredili Mal Takip Defteri: İşletme usulü muhasebe kaydı tutan kantinlerde; kantin heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18’de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

j. Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri: Kantinlerin mahkemeler yolu ile alacaklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19’da yer verilen defterdir.

k. Muaddel Cetveli: Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üretilen yiyecek ve içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini ve miktarını gösteren, örneği EK-21’de yer alan cetveldir. Muaddel cetveli birlik komutanına onaylatılır.”

“l. Maliyet Cetveli: Üretilen yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-22’de yer alan maliyet cetveli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı değiştikçe, maliyet cetveli yeniden düzenlenir. Yan kuruluş hesabı, muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya porsiyonun satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetveli kantin başkanı tarafından onaylanır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 46 – Kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve birlik komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 47 – Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, malî yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, birlik komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tâbi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak saklanır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması ve Mali Raporlama

Madde 48 – Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması mümkündür. Bu takdirde, günlük veya aylık alınan bilgisayar çıktıları bu Yönetmelik esaslarına göre yetkililerce imzalanmalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere saklanır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki her kantin, raporlama birimidir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan raporların merkezden izlenmesine yönelik tedbir alınabilir.

Kantinlerin mali tabloları, yetkilendirilen personel tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlığı “Denetleme ve Son Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetleme ve Teftiş Faaliyetleri

Madde 49 – Kantinler;

a. İdarî denetlemeye,

b. Özel denetlemeye,

c. Durum teftişine,

ç. Hesap teftişine,

d. İç denetime,

e. Tasfiye teftişine

tabi tutulur.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 50 – İdarî denetleme birlik komutanınca görevlendirilen heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, maliye sınıfı bir personelin bulunması sağlanır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde üst komutanlıklarca görevlendirilen heyetler tarafından ilave idari denetleme yapılabilir. Bu denetlemede;

a. Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları,

b. Satılan malların uygunluğu ve kâr nispetleri,

c. Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,

ç. Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler ile kasa defteri ve banka kayıtlarının uyumluluğu ve kantin alacaklarının takibine ilişkin işlemler,

d. Lüzum görülecek diğer hususlar,

incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.

Rapor gereğinin yerine getirilmesi, birlik komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüshası, durum ve hesap teftişini alan müfettişe ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır.

Ayrıca, nöbetçi subayları/astsubayları; kantin satışlarını, tartı sıhhati ve fiyat uygunluğu bakımından sık sık kontrol ederler ve kontrol sonuçlarını nöbet defterine işlerler. Bu notlar birlik komutanı ve kantin kurulları tarafından kıymetlendirilir.

Kiralanmış bölümlerin idari denetlemesine ilişkin hususlar kira sözleşmesinde düzenlenir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 51 – Özel denetleme, birlik komutanı ile sıralı üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idarî denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Durum Teftişi

Madde 52 – Durum teftişi, kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı müfettişleri tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hesap Teftişi, İç Denetim ve Tasfiye Teftişi

Madde 53 – Hesap teftişi, kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından 9/3/2018 tarihli ve 30355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliğine ve mezkur Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan yönerge ve emirlerdeki esaslara göre yapılır.

İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, kendi talimatlarına uygun olarak yapılır.

Tasfiye teftişi; kantin başkanlığının faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi kantinlerin zimmetindeki taşınır veya taşınmaz malını, sermayelerini ve varlıklarını başka bir kantine veya kantinlere; tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indirilmesi maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftiş hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 54 – Denetçi ve müfettişler görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.”

 MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 – 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla aylık ortalama gayrisafi hasılatı 100.000,00 TL ve üzeri olan kantinler tek düzen muhasebe sistemine göre işletilirler.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-5, EK-9, EK-17 ve EK-20 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke EK-21 ve EK-22 eklenmiştir.

MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.