SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 63665751-100-E. 1891946                                                                    04/04/2017

Konu : 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak

Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

GENELGE

2017/16

 • Genel Açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi gereği 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanun kapsamında sigortalı olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan yerleşim yeri ülkemizde bulunan Türk vatandaşları, Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5510 sayılı Kanunun 60, 61, 80, 81 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ve Kanuna eklenen geçici 73 üncü madde ile genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, Kanuna eklenen ek 13 üncü madde ile ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen Türk soylu aile fertlerinin ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri kapsamında ülkemizde çalışma izni muafiyeti bulunan Türk soylu yabancıların genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 60 ve 61 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği alanların, 1/1/2018 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayıldığı ve ödeneğin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilecekleri düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan diğer düzenlemeler gereği Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1-g) kapsamında yapılacak tescil işlemleri ve mevcut genel sağlık sigortalıları hakkındaki tescil güncelleme işlemleri ile ek 13 üncü madde kapsamındaki tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 • Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri
  • Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil işlemleri

Bilindiği üzere, (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların tescil işlemleri hakkında 2012/2 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılmakta, gelir testi zorunlu tutulmakta ve Ek-1 formunun tebliği üzerine gelir testi başvurusunun süresinde yapılıp yapılmamasına göre tescil güncelleme işlemleri farklılık göstermekte, üç kademeli gelir seviyesine göre prim tahakkuk edilmekteydi.

6824 sayılı Kanun ile Kanunun;

– 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile “60 maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir. ” hükmü,

 • 81 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki genel sağlık sigortası prim oranlarına ilişkin değişiklik ile “Ancak, 60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3 ’ü olup, bu oram %12 ‘ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. ” hükmü,

düzenlenmiştir.

Kanunun (60/1-g) bendi hariç diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı ya da Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendi uyarınca genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanmayanlar ile yararlanma hakları sona erenler, yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında resen tescil edilmektedir.

Anılan düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere, 1/4/2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/1 (c-1)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1/4/2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, bu Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)J olduğu tespit edilenlerden;

 • Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren,
 • Tebliğ tarihi üzerinden 1 ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren,

güncellenecektir.

Ayrıca, gelir testi sonucu kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden fazla (60/1-g) olanlara bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi “Ek-2/A Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir. Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/1 (c-1)] olanlara ise bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi “Ek-2/B Formu” kayıtsız posta yoluyla gönderilecektir.

Örnek: 26/4/2017 tarihinde ilk defa (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği Ek-1 formu 3/5/2017 tarihinde tebliğ edilen genel sağlık sigortalısının;

 • 3/6/2017 (hariç) tarihine kadar gelir testi talebinde bulunması ve gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde tescil kaydı 26/4/2017 tarihi itibariyle [60/1 (c-1)] kapsamında güncellenecektir. Ayrıca, ilgilinin gelir testi sonuçlanana kadar ödemiş olduğu genel sağlık sigortası prim tutarı faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecektir.
 • İlgilinin 1 aylık süre geçtikten sonra talepte bulunması ve gelir testi sonucunda gelir seviyesinin [60/1 (c-1)] tespit edilmesi halinde tescil işlemi, gelir testine başvuru tarihi itibariyle [60/1 (c-1)] olarak güncellenecektir.
  • Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki prim borcunun yeniden hesaplanması işlemleri

6824 sayılı Kanun ile Kanuna eklenen geçici 73 üncü madde ile;

“60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bıı maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3 ‘üne eşit veya fazla olması halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3 ’ii üzerinden, %3 ’ünden az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. ”

hükmü düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler gereği, hükmün yürürlük tarihi olan 1/4/2017 tarihinden önce Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup daha önce gelir testi başvurusu bulunmayanlardan 12 aylık başvuru süresinin son günü 31/3/2018 tarihi cumartesi gününe denk geldiğinden takip eden ilk iş günü olan 2/4/2018 (dahil) pazartesi mesai bitimine kadar gelir testi talebinde bulunanların genel sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 1/4/2017 tarihinden önceki sürelere ait genel sağlık sigortası prim borcuna 1/4/2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Örnek: 5/5/2016 tarihinde (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve hiç gelir testi bulunmayan, Ek-1 formu 4/4/2017 tarihinde tebliğ edilen genel sağlık sigortalısının; 4/9/2017 tarihinde (oniki aylık süre içinde) gelir testi talebinde bulunması ve gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde tescil kaydı geçici 73 üncü maddeye istinaden 5/5/2016 tarihi itibariyle [60/1 (c-1)] kapsamında güncellenecektir. Diğer taraftan bu kişinin 1/4/2017 tarihinden önce ödemiş olduğu prim bulunması halinde bu primler iade ve mahsup edilmeyecektir.

1/4/2017 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan ve adına prim tahakkuk edenlerden prim borcu bulunanların ödenmemiş olan (60/1-g) genel sağlık sigortası primleri, tahakkuk eden aylık prim tutarının 1/4/2017 tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının (1.777,50 TL) %3’üne (53,33 TL) eşit veya daha fazla olması halinde aylık prim tahakkukları 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanacaktır. 1/4/2017 dahil ve sonraki bir tarihte 1/1/2012 tarihi ile 31/3/2017 tarihleri arasını kapsayan yeni tescil yapılması durumunda aylık tahakkuk edecek prim tutarı 1.777,50 x 3/100= 53,33 TL olacaktır. Ancak, 53,33 TL nin altında kalan tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan aylık prim borçları aynen kalacaktır.

Yeniden hesaplanan (60/1 -g) genel sağlık sigortası prim borçlarının 1/5/2017 tarihinden son ödeme tarihi olan 30/4/2018 (dahil) tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Ancak, 30/4/2018 (dahil) tarihine kadar, güncellenen 1/4/2017 tarihi öncesine ait prim borçlarının kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

(60/1-g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması şartıyla; 1/4/2017 tarihinden önceki prim ve prime ilişkin her türlü borçlarına bakılmaksızın 1/4/2018 (hariç) tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

Örnek: 1/9/2015 tarihinde (60/1-g) bendi kapsamında tescil edilen ve prim borcu bulunan genel sağlık sigortalısı 1/4/2017 tarihinde 30 günlük prim ödemesi bulunması halinde, bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaktır. Bu kişi, 1/4/2017 tarihinden sonraki aylara ilişkin 60 günden fazla prim borcu oluşmaması halinde 31/3/2018 (dahil) tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

 • 1/4/2017 tarihinden itibaren Ek 13 üncü madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri

6824 sayılı Kanun ile Kanuna eklenen ek 13 üncü maddede;

“a) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası işgücü Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerin ana, baba, eş ve çocukları,

 1. b) 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında olanlar ile bunların ana, baba, eş ve çocukları,

talep etmeleri halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren bu Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilenler için 67 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 30 gün prim ödeme şartı 120 gün olarak uygulanır.

Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile ilgili olarak, bu maddede aksine hüküm bulunmaması kavdıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir. ”

hükmü düzenlenmiş olup, anılan düzenleme gereği yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2.3.1- Ortak düzenlemeler

1/4/2017 tarihinden itibaren Kanunun ek 13 üncü maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı olma talebinde bulunanlar için Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ülkemizde yerleşik yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortalısı olabilmeleri için şart koşulan “1 yıl ikamet şartı” aranmayacaktır.

Ayrıca, Kanunun ek 13 üncü maddesi ile Türk soylu kişiler, talepleri halinde (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak ancak bu kişiler hakkında gelir testi hükümleri uygulanmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu kişilerin gelir testi talep etme hakkı bulunmamakta olup, (60/1 -g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hakkında geçerli olan Kanunun 80 ve 81 inci maddelerindeki hükümler gereği prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk edecektir. 2017 yılı için geçerli olan genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 53,33 TL’dir.

Söz konusu Türk soylu ana, baba, eş ve çocukların her biri ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek olup, bu kişiler için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde düzenlenen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiye ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Kanunun ek 13 üncü maddesi gereği (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar hakkında ek 13 üncü maddede hüküm bulunmayan hallerde (60/1-g) bendi kapsamındakiler için geçerli hükümler uygulanacaktır.

Bu kapsamdakilerin genel sağlık sigortalılığı; başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılma, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına geçilmesi, hallerinde sona erer.

2.3.2. Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı yakını bulunan Türk soylu yabancılar hakkında yapılacak genel sağlık sigortası tescil işlemleri

Yukarıda anılan, Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen ve 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki Türk soylu ana, baba, eş ve çocuklarının talepte bulunmaları halinde Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu ana, baba, eş ve çocuklarından ülkemizde ikamet etmeyen ancak 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Türk soylu olduğuna dair resmi belge ve başvuru dilekçesi ile bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik II Müdürlüğüne/Merkezine genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanların talep tarihini takip eden günden itibaren bu Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

Bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bakımından; sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olması şartı ile birlikte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Örnek: 3/5/2017 tarihinde Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilen genel sağlık sigortalısı 30 günlük prim ödemesi halinde 2/6/2017 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacak ve prim borcu oluşmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Örnek: İçişleri/Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen resmi belge ve başvuru dilekçesi ile Kurumumuza başvuran Türk soylu A şahsı;

-3/8/2017 tarihinde genel sağlık sigortalısı olma talebinde bulunması halinde 4/8/2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir. İlgili, Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında prim ödeme yükümlüsüdür.

-Türk Soylu A şahsının eşi ve çocukları bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık yardımlarından faydalanamayacak olup bu kişilerin Kanunun ek 13 üncü maddesindeki şartları

sağlamaları ve müracaat etmeleri halinde kendileri adına tescil işlemleri yapılacaktır.

-A şahsının 1/10/2017 tarihinde Kanunun 4/a statüsünde işe başladığı varsayıldığında bu kişinin tescil sonlandırma işlemi 30/9/2017 tarihi itibariyle yapılacaktır.

2.3.3. Çalışma izni muafiyeti bulunan Türk soylu yabancılar hakkında yapılacak genel sağlık sigortası tescil işlemleri

Yukarıda anılan Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 6735 sayılı Kanunun 16ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi gereği çalışma izni muafiyeti bulunanlar ile bunların ana, baba, eş ve çocuklarının talep etmeleri halinde, talep tarihini izleyen günden itibaren (60/1 -g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı düzenlenmiştir.

Dolayısıyla çalışma izni muafiyeti bulunan Türk soylu kişiler ve bunların Türk soylu aile fertlerinin (ana, baba, eş ve çocukları) bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine başvurarak talep etmeleri halinde her biri ayrı ayrı (60/1 -g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni muafiyeti olduğuna dair belge, İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Türk soylu olduğuna dair resmi belge ve başvuru dilekçesi ile talepte bulunulması üzerine genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişinin aile fertlerinin de söz konusu genel sağlık sigortalısının ana/baba/eş/çocuğu olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bakımından; sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 120 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olması şartı ile birlikte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Örnek: 1/5/2017 tarihinde Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescil edilen genel sağlık sigortalısı 120 günlük prim ödemesi halinde 1/9/2017 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacak ve prim borcu bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Örnek: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni muafiyeti tanınan Türk soylu B şahsının;

 • 6/9/2017 tarihinde genel sağlık sigortalısı olma talebinde bulunması halinde 7/9/2017 tarihinden itibaren (60/1 -g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir. İlgili Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında prim ödemekle yükümlü olup, 120 gün prim ödeme gün sayısının bulunması ve 67 nci maddede öngörülen tecil ve taksitlendirmesi devam eden prim borçları hariç sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim borcu bulunmaması şartını sağlaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
 • B şahsının eşi ve çocukları bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık yardımlarından faydalanamayacak olup bu kişilerin Kanunun ek 13 üncü maddesindeki şartları sağlamaları ve müracaat etmeleri halinde kendileri adına tescil işlemleri yapılacaktır.
 • B şahsının 1/10/2017 tarihinde Kanunun 4/a statüsünde işe başladığı varsayıldığında bu kişinin tescil sonlandırma işlemi 30/9/2017 tarihi itibariyle yapılacaktır.
 1. Uygulanmayacak Hükümler

Bu Genelgenin yürürlük tarihinden itibaren 17/1/2012 tarih ve 2012/2 sayılı Genelgenin bu Genelgede düzenlenen hükümleri uygulanmayacaktır. İlgili hükümlerde bu Genelge dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Ek:

 • Genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1” (1 sayfa)
 • Gelir testi sonuç bildirimi “Ek-2/A” (1 sayfa)
 • Gelir testi sonuç bildirimi “Ek-2/B” (1 sayfa)

DAĞITIM

Gereği:                                                                                Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Sayı :……………. /………………. ………………………………………………………………………………. /….. /201…

Konu : Genel Sağlık Sigortası Tesciliniz

7201 s. Kanuna Göre Tebliğ

Sayın

T.C. Kimlik No:……….

Siz de her bir değerli vatandaşımız gibi, ………..  tarihi itibariyle genel sağlık sigortası

kapsamına alınmış bulunmaktasınız.

Aylık………… TL prim ödemeniz karşılığında, sizinle birlikte bakmakla yükümlü olduğunuz

eşiniz, çocuklarınız ile anne ve babanız anlaşmalı tüm üniversite hastaneleri ile özel hastaneler dâhil sağlık hizmeti sunucularına başvurduğunda tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında karşılanacaktır.

Diğer taraftan, geliriniz ayda ……..  TL ödemeye imkân vermiyorsa, bu yazının tebliğ

tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametinizin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi için başvurabilirsiniz.

Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir seviyenizin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda, genel sağlık sigortası primleriniz Devlet tarafından karşılanacak ve devlet hastanelerimizden yararlanabileceksiniz.

Gelir testi başvurunuzu bir aylık süre geçtikten sonra yapmanız veya gelir testine

başvurmamanız durumunda, gelirinizin aylık ……..  TL genel sağlık sigortası primi ödemeye

imkan verdiği kabul edilerek, primlerinizi ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeniz beklenecektir.

Diğer yandan, genel sağlık sigortasına ilişkin aylık primlerinizi süresinde ödememeniz halinde bu tutarlara gecikme cezası ve zammı işleyecektir.

Son olarak, sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sağlık yardımı alabilmeleri için, 60 günden fazla prim borcunuz olmaması gerekliliğinin önemini hatırlatarak, sorularınız için tarafınıza en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinde size yardımcı olmaktan onur duyacağımızı, bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

Sayı :……………. /………………. ………………………………………………………………………………. /….. /201…

Konu : Gelir Testi Sonucu

7201 s.Kanuna Göre Tebliğ

Sayın

T.C. Kimlik No:……….

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından_ /__ /20.. tarihinde, Adres Kayıt

Sistemi kayıtlarına göre aynı adreste ikamet eden aileniz dikkate alınarak yapılan gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelirinizin aylık tutarının, asgari ücretin üçte birinden

fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, …….. tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı olarak,

aylık ödeyeceğiniz prim miktarı…….. TL’dir.

Aylık………… TL prim ödemeniz karşılığında, sizinle birlikte bakmakla yükümlü olduğunuz

eşiniz, çocuklarınız ile anne ve babanız anlaşmalı tüm üniversite hastaneleri ile özel hastaneler dâhil sağlık hizmeti sunucularına başvurduğunda tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında karşılanacaktır.

Genel sağlık sigortası primlerinizi, ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeniz gerekmekte olup, süresinde ödememeniz halinde gecikme cezası ve zammı işleyecektir.

Gelir testi sonucuna karşı bu yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde gelir tespit işlemini yapan ilgili vakfa yazılı olarak itiraz etme ve gelir durumunuzun değişmesi ile AKS kayıtlarına göre aile içinde meydana gelen doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vakıftan gelir testinin yenilenmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Son olarak, sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sağlık yardımı alabilmeleri için, 60 günden fazla prim borcunuz olmaması gerekliliğinin önemini hatırlatarak, sorularınız için tarafınıza en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinde size yardımcı olmaktan onur duyacağımızı, bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

Sayı :……………. /………………. ………………………………………………………………………………. /….. /201…

Konu : Gelir Testi Sonucu

Sayın

T.C. Kimlik No:……….

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından         /20.. tarihinde, Adres Kayıt

Sistemi kayıtlarına göre aynı adreste ikamet eden aileniz dikkate alınarak yapılan gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelirinizin aylık tutarının, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda …/…/20… tarihinden itibaren genel sağlık sigortası primleriniz Devlet tarafından karşılanacak ve devlet hastanelerimizden yararlanabileceksiniz.

Adres Kayıt Sistemi kayıtlarına göre aile içinde meydana gelen doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testinin yenilenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmanız gerekmektedir.

Son olarak, sadece kendinizin değil bakmakla yükümlü olduğunuz eşiniz, çocuklarınız ile anne ve babanızın da sağlık yardımlarından yararlanması ile yine sadece devlet hastaneleri değil anlaşmalı tüm üniversite hastaneleri ile özel hastaneler dâhil sağlık hizmeti sunucularına başvuru imkanından yararlanmak isterseniz, sadece aylık …. TL prim ödemeniz gerekmekte olduğunu hatırlatarak, sorularınız için tarafınıza en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinde size yardımcı olmaktan onur duyacağımızı, bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

Yetkili İmza

Bu Yazıyı Paylaşın