altinoz.com.tr

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile İlgili 2020/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

29 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31349

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023)

GENELGE

2020/15

Bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkemizde ve dünyada kamudan özel sektöre, kritik altyapıların yönetimi ve idamesinden bireylerin kişisel kullanımına kadar birçok alanda ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Bu teknolojiler bir yandan ülkeler için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma yolunda anahtar rol oynarken, diğer yandan siber güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.

Siber tehditler; başta haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi kritik altyapılar olmak üzere tüm sektörleri olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşımaktadır. Sayısı ve niteliği bakımından hızla artış gösteren siber tehditlerle mücadele kapsamında, ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planlarının geliştirilerek uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2013-2014 ve 2016-2019 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanmış ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında da ülkemizin öncü konumunu ve bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla önümüzdeki dönemin hedef, strateji ve eylemlerini belirleyen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023); 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca verilen görevler kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde hazırlanmıştır.

Bu itibarla, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2020-2023) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak olup bu strateji doğrultusunda hazırlanmış olan Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı (2020-2023) ise belirlenen faaliyetlerden sorumlu olan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurumlarla paylaşılacaktır.

Bu doğrultuda, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) kapsamı dâhilindeki tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.

28 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI