Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/13)

09 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30446 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Yaratıcı Drama Eğitmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Su SCADA Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Kuyu Bakım-Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Tulumbacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11 Baskı Varyantçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Bu Yazıyı Paylaşın