altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/29)

20 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30276 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Telekomünikasyon Bakım Onarım Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri görmek için tıklayınız.