Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/28)

20 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30276 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Dökümcü (Kuyumculuk)  (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Mıhlayıcı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Modelci (Kuyumculuk)  (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Obje İmalatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Sadekar (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri görmek için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın