altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/6)

27 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29755 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1    Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2    Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3    Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4    İtfaiyeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5    İtfaiyeci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6    İtfaiyeci (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7    İtfaiyeci (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8    Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9    Satış Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10  Satış Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11  Satış Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı