altinoz.com.tr

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

07 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30971

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GENELGE

2019/27

Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve çevrenin korunması gibi stratejik hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir. Ülkemiz, enerji ve doğal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama misyonu, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Ülke genelinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için doğru ve tutarlı politika ve önlemlerin ortaya konulması kadar, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu politika ve önlemlerin etkin bir biçimde uygulanması ve sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.

Bu çerçevede; kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kurulmuştur.

Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşur.

Kurul yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabileceklerdir.

Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

1977/10, 1980/67, 1997/68, 2000/20 ve 2002/8 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI