altinoz.com.tr

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/11)

15 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31100

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 ‒ 23/11/2019 tarihli ve 30957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını tedbirleri

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında;

  1. a) Bu Tebliğin 6ncımaddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarınca yapılması gereken işletme kontrollerinden salgın nedeniyle yapılamayanlar; salgın ile ilgili alınan tedbirlerin bitiminden itibaren her ay bir ziyaret yapmak üzere, yılın sonuna kadar tamamlanabilir.
  2. b) Bu Tebliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar 2020 yılı için en az bir defa denetlenir.
  3. c) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarca yetkili kişiler aracılığı ile il müdürlüğüne teslim edilecek banka teminat mektubu verilme süresi15/4/2020tarihinden itibaren üç ay süre ile ertelenir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/11/2019 30957