Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/59)

30 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 12.925,00-TL (Onikibindokuzyüzyirmibeş Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 665,00-TL (Altıyüzaltmışbeş Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 440,00-TL (Dörtyüzkırk Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 160,00-TL (Yüzaltmış Türk Lirası),

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.775,00-TL (İkibinyediyüzyetmişbeş Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 1.065,00-TL (Binaltmışbeş Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.750,00-TL (Altıbinyediyüzelli Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 6.200,00-TL (Altıbinikiyüz Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın