Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/58)

30 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2022 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 33.108 TL (otuzüçbinyüzsekiz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 393 TL (üçyüzdoksanüç Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 33.108  TL (otuzüçbinyüzsekiz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 393 TL (üçyüzdoksanüç Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 6,16 TL (altı Türk Lirası onaltı Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008  tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2022 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 192.343 TL (yüzdoksanikibinüçyüzkırküç Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 16.138 TL (onaltıbinyüzotuzsekiz Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2022 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 33.108  TL (otuzüçbinyüzsekiz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6.195 TL (altıbinyüzdoksanbeş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 6.210 TL (altıbinikiyüzon Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 6.210 TL (altıbinikiyüzon Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 31,08 TL (otuzbir Türk Lirası sekiz Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2022 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 17.400 TL (onyedibindörtyüz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 17.400 TL (onyedibindörtyüz Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 6.210 TL (altıbinikiyüzon Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 6.210 TL (altıbinikiyüzon Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 1,28 TL (bir Türk Lirası yirmisekiz Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın