Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30384

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın mazeretli olarak (izinli, raporlu, görevli ve benzeri sebeplerle) bulunmadığı hallerde, Başkanın toplantı yetkilerini kullanır ve toplantıyı yönetir. Başkanın çeşitli sebeplerle görevinden ayrılması durumunda bu görevi vekâlet eden kişi yürütür. Başkan ve Başkan Yardımcısının, her ikisinin de geçici süreyle bulunamadığı durumlarda ise; varsa vekâlet eden üye, yoksa en kıdemli üye, Başkanın toplantı yetkilerini kullanır ve toplantıyı yönetir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca” ibaresi “Sayıştay Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az dört üyenin oyu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az on beş günde bir defa toplanır. Müteakip toplantının on beş gün içinde yapılması fiilî veya hukukî sebeplerle mümkün olmuyorsa bu durum bir tutanakla tespit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 nci cümlesi ile ikinci fıkrasında yer alan “tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yazılı mazereti Kurula sunulur ve bu hususta yapılan oylama, tutanağa geçirilmek suretiyle tespit edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu toplantılarının açılışı Başkan tarafından yapılır. Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür.

(2) Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarında, gerek duyması veya Yönetim Kurulu üyelerinin talepte bulunması halinde, önceki toplantılarda alınan kararların uygulamaları hakkında da bilgi verir. Yönetim Kurulunun karar alması halinde, bu bilgilerin yazılı olarak verilmesi zorunludur.

(3) Yönetim Kurulu, görüşülen gündem maddeleri hakkında kabul veya ret yönünde karar verebileceği gibi uygun gördüğü şekilde değiştirerek kabul edebilir veya yeniden düzenlenerek teklif edilmesine karar verebilir. Kararların uygulanmasını sağlamak Genel Müdürün sorumluluğundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdürü” ibaresi “Koordinatörü” şeklinde ve “Müdürün” ibaresi “Koordinatörün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu gündemi, gündemde olan ve olmayıp da gündeme alınmasına karar verilen Genel Müdürlük veya üyelerin teklif yazıları ile sözlü önerileri, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin adları, katılmayan üyelerin mazeretli olup olmadıkları, toplantıda alınan kararların metinleri; karar tarihi ve sayıları ile varsa karşı oy gerekçeleri eklenerek raportör tarafından tutanak haline getirilir ve bu tutanak Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

(2) İmzalı tutanak, raportör tarafından karar defterine tarih ve sıra numarası ile yapıştırılarak mühürlenir. Teklif yazılarının ekinde yer alan belgeler ise Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünce dosyasında saklanır.

(3) Kararlar, Yönetim Kurulunca farklı bir tarih belirlenmemiş ise alındığı tarihte yürürlüğe girer.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Yönetim Kurulu karar defteri ve ekleri Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü tarafından muhafaza edilir. Karar defteri ve ekleri Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin talebi ile Büro Koordinatörlüğünde veya gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısında incelenebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, gerek görevdeyken gerekse görevlerinden ayrıldıktan sonra kendi görev dönemlerinde alınan kararlara, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünden erişebilirler. Üyeler, yasal bir soruşturma/inceleme kapsamında katıldıkları toplantılarda alınan kararlara ve eklerine ayrıca ihtiyaç duymaları halinde, gerekçelerini belirten bir yazı ile bunların tasdikli birer örneğinin kendilerine verilmesini talep edebilirler. Bu kapsamda olmayan taleplerin karşılanıp karşılanmayacağına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(3) Yönetim Kurulu Kararlarının ve eklerinin Kurumda saklanma süresi onbeş yıldır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdürü” ibaresi “Koordinatörü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/5/2009

27217

Bu Yazıyı Paylaşın