Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30384

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/05/2004 tarihli ve 25466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (f) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,”

“d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünü,

e) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,”

“f) Şeflik: Milli park müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,”

“y) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DKMP) Bölge Müdürlüğünü,”

“z) Şef: Milli park müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüğüne bağlı şefi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürü” ibaresi “ildeki şube müdürü”, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü”, “gençlik ve spor il müdürlüğü” ibaresi “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “ Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “mühendislik” ibaresi “şeflik”, “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüğünün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün”, “il müdürlüğünün bağlı biriminin” ibaresi “şefliğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “il müdürlüğünün veya bağlı birimlerinin” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün veya şefliğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “il müdürlüğünce” ibareleri “ildeki şube müdürlüğünce”, üçüncü fıkradaki “İl müdürlüğünün yazılı çağrısı ile il müdürü veya görevlendireceği ilgili şube müdürünün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün yazılı çağrısı ile ildeki şube müdürü veya görevlendireceği şefin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “il müdürlüğünün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüğünün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “il müdürlüğüne” ibareleri “ildeki şube müdürlüğüne”, dördüncü fıkrasındaki “il müdürlüğünce” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, yedinci fıkrasındaki “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüğünce” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığındaki “İl Müdürlükleri” ibaresi “ildeki şube müdürlükleri”, birinci fıkrasındaki “İl Müdürlüklerince” ibaresi “ildeki şube müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiş ve (ı) bendindeki “İl Müdürlüğünce yapılır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki “il müdürlüklerine” ibaresi “ildeki şube müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüklerince” ibaresi “ildeki şube müdürlüklerince”, ikinci fıkrasındaki “il müdürü” ibaresi “ildeki şube müdürü” ve “ilgili şube müdürü” ibaresi “şef”, üçüncü fıkrasındaki “il müdürlüğüne” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne”, dördüncü fıkrasındaki “il müdürlüklerince” ibaresi “ildeki şube müdürlüklerince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “il müdürlüklerine” ibaresi “ildeki şube müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü”, “il müdürlüğünce” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki “il müdürlüğüne” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu” ibaresi “11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesindeki “Çevre ve Orman” ibaresi “Orman ve Su İşleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın