Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30417

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Arşiv Dairesi Başkanlığından” ibaresi “Arşiv Dairesi Başkanlığı ve Genel Sekreterlikten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

“Genel Sekreterlik

MADDE 19/A – (1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

 1. a) Genel Müdürün emir ve kararları ile ilgili genelge ve duyuruları hazırlamak, diğer birimler tarafından hazırlanacak genelgelerin mevzuata uygun olarak dağıtımını sağlamak.
 2. b) Genel Müdür tarafından görülmesi gereken evrak ve her çeşit dokümanı sunmak, genel evrak ve Kurumsal arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.
 3. c) Kurum Kanununda belirtilen görevler çerçevesinde; ihtiyaç duyulan alanlarda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmak/yaptırmak,istatistikiveriler çıkarmak ve ilgili birimlere ulaştırmak.

ç) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ulusal ve uluslararası organizasyonları ve bunlarla ilgili yapım ve yayınları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek.

 1. d) Kurumsal tanıtım kapsamında; TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini işletmek dergi yayınlanması, Aktif Hat, bilgi edinme gibi hizmetleri yürütmek, flama, broşür, hediyelik eşya ve benzerlerini hazırlamak.
 2. e) Kurum faaliyet raporlarını, ilgili birimlerden sağlanacak bilgilere göre hazırlamak.
 3. f) Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme sayfaları ile Kurum içi İntraneti yönetmek.
 4. g) Sosyal medyada TRT’nin Kurumsal hesaplarını yönetmek veya yönetilmesini sağlamak, ayrıca ihtiyaç halinde diğer sosyal medya platformlarında hesap açmak, yönetmek veya yönetilmesini sağlamak.

ğ) Kurumsal ve/veya kurumun hizmetleriyle ilgili kamuoyu oluşturularak bilinirlik ve tanınırlığı sağlamak veya artırmak, bu konuda kamuoyunun beklentileri de dikkate alınarak kurumsal strateji oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

 1. h) İnternet ve sosyal medya mecralarındaki kurumla ilgili paylaşımları anlık takip etmek ve/veya takip edilmesini sağlamak, gerektiğinde raporlamak, analiz etmek, riskli durumlar için çalışma yaparak gerekli işlemleri yürütmek.

ı) İhtiyaç duyulduğunda basın açıklaması, sosyal medya bilgilendirmesi, basın duyurusu, tekzip, basın bülteni hazırlamak ve bunların iletimini ve/veya duyurulmasını sağlamak veya sağlanmasına yardımcı olmak.

 1. i) Kurumsal ve/veya televizyon kanalları için ilgili birimlerle koordineli olarak dijital dergi yayınlamak ve/veya yayınlanmasına yardımcı olmak.
 2. j) Lisanslı ürün yönetimi vesponsorlukgibi faaliyetleri yönetmek ve koordine etmek.
 3. k) Marka yönetimi ve kurumsal tanıtım ile ilgili her türlü radyo ve televizyon yayınlarını hazırlamak.
 4. l) Kurumun radyo, televizyon ve basılı alanlardaki görsel bütünlüğünü sağlamak, kanallar arasındaki süreçleri ve standartları belirlemek ve bu süreçleri yönetmek.
 5. m) Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla belirlenen strateji çerçevesinde sağlıklı iletişimi sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Genel Sekreterlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
     20/10/2009 27382
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/11/2010 27748
2- 25/6/2011 27975
3- 15/10/2011 28085
4- 22/9/2012 28419
5- 18/5/2013 28651
6- 12/12/2013 28849
7- 13/5/2014 28999
8- 19/9/2014 29124
9- 21/10/2014 29152
10- 19/11/2014 29180
11- 26/12/2014 29217
12- 11/2/2015 29264
13- 21/2/2015 29274
14- 11/5/2015 29352
15- 5/6/2015 29377
16- 15/7/2015 29417
17- 6/8/2015 29437
18- 28/8/2015 29459 (3.Mükerrer)
19- 7/12/2015 29555 (Mükerrer)
20- 11/3/2016 29650
21- 25/11/2016 29899
Bu Yazıyı Paylaşın