altinoz.com.tr

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 166)

11 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30562

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 166

Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu ‘‘Diğer kemikli parçalar” isimli maddelere ilişkin satırlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

GTİP Madde İsmi Tarife  Kontenjanı  Miktarı Tarife  Kontenjanı  Dönemi Uyg.  G.V.  (%)
0201.20 Diğer kemikli parçalar 5.000 ton 01.01-31.12 ii
0202.20 Diğer kemikli parçalar
0201.20 Diğer kemikli parçalar 14.100 ton 01.01-31.12 iii
0202.20 Diğer kemikli parçalar

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.