Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2018/10)

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partinin fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanabilir kısmını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birincil (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan madde miktarını,

ç) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

d) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen ve parti ve alt partileri temsil eden numuneyi,

e) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından; orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

f) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 4 – (1) Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolleri için; Ek-1 ilâ Ek-13’te yer alan hükümlere göre numune alınır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 5 – (1) Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolleri için Ek-14’te yer alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 2006/401(AT) sayılı Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotları Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 15/8/2011 tarihli ve 28026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/32) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında resmi kontroller için gıdalarda analiz yapan kurum ve kuruluşlar 30/6/2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/32) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın