altinoz.com.tr

TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/9)

03 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30734

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1)  Bu standard, disk biçimli yayların doğru işlevini sağlayan bir takım gerekleri belirler. Bunlar malzeme ve imalat işlemiyle, boyut ve yay kuvvetlerinin toleranslarıyla ve ayrıca gerilmenin bir fonksiyonu olarak disk yayların müsaade edilebilir gevşeme ve yorulma ömürleri ile ilgili asgari gerekleri içermektedir.

(2) Bu standardda belirtilen gereklerin tamamı asgari gereklerdir.

(3) Bu standard boyutlarına göre üç sınıf disk biçimli yayları kapsar.

(4) Not- Bu standardda disk biçimli yaylar üç gruba ve boyutlarına göre üç sınıfa ayrılmıştır. Grupların sınıflandırılmasında, malzeme kalınlığına göre imalat prosesi esas alınır. Disk yayların boyut sınıflarına ayrılmasında ise h0 /t oranı esas alınır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1443 “Yaylar Disk Biçimli, Çelik” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunca Türkçe tercümesi yapılan ve yayımına karar verilen TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar”  standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar ”standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar”  standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar”  standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 26/11/1975 tarihli ve 15424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1443 “Yaylar Disk Biçimli, Çelik”  standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.