Ts 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ

27 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30078

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemek üzere 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standart yapı ruhsatı kullanım zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı standart metnindeki Madde 3.2.3, Çizelge 1, Föy1/a, Föy1/b, Föy 2/a ve Föy 2/b tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 20/3/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu tadil metni, 1/7/2017 tarihinde mecburi olarak uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1) TS 8737/T2 (Mart 2017) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan form

MADDE 4 – (1) TSE Teknik Kurulunun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen ve 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile ilgili Tebliğ ile mecburi olarak uygulamaya konulan TS 8737/T1 tadil metninin mecburi uygulanması kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın