Ts 1879 Supablar-Tekerlek Lastikleri Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: Msg-Ms-2017/2)

04 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30086

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1879 (Nisan 2014) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, tekerlekli araçların tekerlek lastiklerindeki supabların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz şekli ile denetleme esaslarını kapsar. Bu standard, özellikleri Madde 4.2’de belirtilen ve atıf yapılmış olan TS ISO 9413’te gösterilen, tekerlek lastiklerinin şişirilmesine yarayan metal ve kauçuktan yapılan supabları kapsar. Uçak lastiklerinde kullanılan supabları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1879 “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı iptal edilmiştir.  Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazırlanan TS 1879 (Nisan 2014) “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1879 (Nisan 2014) “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1879 “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 1879 “Supablar-Tekerlek lastikleri için”  Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1879 (Nisan 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 29/5/1994 tarihli ve 21944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: Mecburi Standard: 94/32-33) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın