altinoz.com.tr

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

09 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30504

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tek Hazine Kurumlar Hesabının işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, malî kaynakları karşılığı ilgili kamu idaresince Hâzineden alacak kaydedilmek üzere Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen kamu idarelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Gönderme emri: İç Ödemeler Muhasebe Biriminin TCMB nezdindeki hesaplarından kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacak tutarlara ilişkin bilgileri gösteren ödeme talimatını,

c) HMBS: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemlerini,

ç) İç Ödemeler Muhasebe Birimi: Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Tek Hazine Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamaları kapsamındaki nakit işlemlerini yöneten muhasebe birimini,

d) Kamu idareleri: Kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını,

e) Kamu bankaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

f) Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılan ödemelere yönelik olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme hesaplarını,

g) Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan ödemelere yönelik olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme hesaplarını,

ğ) Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı: Kamu idarelerinin bütçeleri kapsamında yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve Muhabir Bankada ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt hesaplarında biriken tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarım,

h) Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve Muhabir Bankada ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt hesaplarında biriken tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarını,

ı) Muhabir Banka: TCMB’nin yurt içi muhabiri olan bankayı,

i) Nakit yönetim birimleri: 5018 sayılı Kanun ile malî hizmetler birimlerine verilmiş olan

Tamamı için tıklayınız.