altinoz.com.tr

Tarh Edilen KDV İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Karşı Açılan Davayı Kabul Eden Vergi Mahkemesi Kararına Yönelik Temyiz İsteminin Danıştay Tarafından Reddedilmesi Nedeniyle Devreden KDV’nin Değişmiş Olması

 

T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Dairesi
Esas No : 2015/15465
Karar No : 2017/1946
Tarih : 21.02.2017
ÖZET :
  • ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ
  • TARH EDİLEN KDV İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVA
  • DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
  • KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVA

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Vergi mahkemesi tarafından her ne kadar düzeltme raporları uyarınca düzenlenen ve davacıya tebliğ edilen ihbarnamelere karşı dava açılmayarak kesinleştiği gerekçesiyle cezalı tarhiyatın devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan kısmı yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de 2008/Ocak-Aralık dönemleri için tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesi’nin kararına yönelik temyiz isteminin Danıştay Dokuzuncu Dairesi tarafından reddedilmesi, bu karara ilişkin karar düzeltme isteminin de Danıştay Dokuzuncu Dairesi kararıyla reddedilmesi nedeniyle davacının 2009/Ocak dönemine devreden katma değer vergisi de değişeceğinden vergi mahkemesince bu husus göz önüne alınarak yeniden bir karar verilmesi gerektiği.

İstemin Özeti : Davacı adına, 2008/Aralık döneminden 2009/Ocak dönemine devreden katma değer vergisinin azaltılması yönünde hazırlanan vergi inceleme raporları da dikkate alınarak, (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün (…) vergi numaralı mükellefi T.H. (…) Ltd. Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğundan bahisle 2009/Mart, Haziran, Eylül ve Kasım dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; kısmen kabul eden, kısmen reddeden Vergi Mahkemesinin kararının; dilekçelerde ileri sürülen sebeplerle karşılıklı olarak bozulması istenilmektedir.

Cevapların Özeti : Taraflarca cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Simay Fahriye Biçken’in Düşüncesi: Davalı idare temyiz isteminin reddi ile davacı temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR :

Karar: Uyuşmazlık; davacı adına, 2008/Aralık döneminden 2009/Ocak dönemine devreden katma değer vergisinin azaltılması yönünde hazırlanan vergi inceleme raporları da dikkate alınarak, T.H. (…) Ltd. Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğundan bahisle 2009/Mart, Haziran, Eylül, ve Kasım dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; sahte fatura kullanıldığından bahisle katma değer vergisi indiriminin reddine ilişkin kısmı ve özel usulsüzlük cezası yönünden kabul eden, devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan kısmı yönünden reddeden vergi mahkemesi kararının; taraflarca ileri sürülen sebeplerle temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkindir.

Davalı idarece temyiz dilekçesinde, sahte fatura kullanıldığından bahisle tarh edilen katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezası yönünden ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının kabule ilişkin hüküm fıkrasını kusurlandıracak nitelikte görülmemiştir.

Vergi mahkemesi kararının, davacı adına yapılan cezalı tarhiyatın devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan kısmı yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasına yönelik davacı temyiz istemine gelince;

Vergi mahkemesi tarafından her ne kadar düzeltme raporları uyarınca düzenlenen ve davacıya tebliğ edilen ihbarnamelere karşı dava açılmayarak kesinleştiği gerekçesiyle cezalı tarhiyatın devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan kısmı yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de 2008/Ocak-Aralık dönemleri için tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesi’nin kararına yönelik temyiz isteminin Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin 28.12.2015 tarih ve E. 2015/15460, K. 2015/18936 sayılı kararı ile reddedilmesi, bu karara ilişkin karar düzeltme isteminin de Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin 23.11.2016 tarih ve E. 2016/18728, K. 2016/7270 sayılı kararıyla reddedilmesi nedeniyle davacının 2009/Ocak dönemine devreden katma değer vergisi de değişeceğinden vergi mahkemesince bu husus gözönüne alınarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin reddine, davacı temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesi’nin kararının cezalı tarhiyatın devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan kısmına ilişkin hüküm fıkrasının BOZULMASINA, sahte fatura kullanıldığından bahisle tarh edilen katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının ONANMASINA, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Palmiye Yazılım