altinoz.com.tr

Kanunda Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerekir

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/15510
Karar No : 2017/314
Tarih : 17.01.2017

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi?nce verilen 04/03/2014 gün ve 2010/573-2014/116 sayılı kararı onayan Daire?nin 16.06.2015 gün ve 2014/11926 – 2015/8362 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalı banka arasında yapılan görüşmeler neticesi 21.01.2010 tarihli yazı ile ?6 aydan bir yıla kadar olan vadeli hesaplara, 1 yıl vadeli hesaplar için uygulanan kar oranı uygulanacağı?nın beyan edildiğini, 25.01.2010 tarihli 185 gün vadeli katılım hesabına 2.144.000,00 TL, 27.01.2010 tarihli 183 gün vadeli katılım hesabına 1.000.000,00 TL, 02.02.2010 tarihli 185 gün vadeli katılım hesabına 15.000.000,00 TL, 17.02.2010 tarihli 183 gün vadeli katılım hesabına 23.611.000,00 TL, 08.04.2010 tarihli 182 gün vadeli katılım hesabına 10.280.000,00 TL olmak üzere toplam 52.035.035,00 TL yatırdığını, müvekkilinin hesaplarına taahhüt edilen kar oranının uygulanmamasından dolayı 5 hesaba toplam 283.419,12 TL eksik ödeme yapıldığını, müvekkilinin dava dışı T. Finans Katılım Bankası … Şubesi?nde 31.12.2009 tarihinde açtığı 92 gün vadeli hesabına 10.227.600,00 TL yatırdığını, hesabın vade sonu olan 02.04.2010 tarihinde bankaca yayınlanan 182 günlük kar oranı uygulanarak 262.973,20 TL net kâr ödendiğini, diğer bankaların uyguladıkları kar oranları incelendiğinde 180-360 gün arası vadeli hesaplara 1 yıllık kar oranının uygulandığının görüleceğini ileri sürerek, 283.419,12 TL?nin her bir hesap için vade sonu tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 7,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 17.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.