Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9)

08 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29587

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsama giren mücbir sebep hali

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Kapsama giren amme alacakları

MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme alacaklarının,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının (Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması uygun görülmüştür.

Kapsama giren borçlular

MADDE 5 – (1) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden;

a) Merkezleri yönünden doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellefiyeti bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,

b) Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairesine,

olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

(2) Doğal afetin meydana geldiği yerde, bu afetin meydana geldiği tarihten önce mükellefiyetini terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet tesis edenlerin, sadece doğal afetin meydana geldiği yerdeki vergi dairesine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.

(3) Kapsama giren borçlular yönünden örnek olaylar aşağıda yer almaktadır.

a) Doğal afetin meydana geldiği tarihte Murgul Malmüdürlüğünde merkezi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile Çanakkale İli Biga Vergi Dairesine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçlarının bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

b) Doğal afetin meydana geldiği tarihten önce Murgul Malmüdürlüğündeki mükellefiyeti sona eren borçlunun, sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

c) Doğal afetin meydana geldiği tarihten sonra Murgul Malmüdürlüğünde mükellefiyet tesis ettiren borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile Bolu İli Gerede Vergi Dairesine borçlu olması durumunda sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecektir.

ç) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde süreksiz mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

d) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde şube olarak mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, mükellefin ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

Başvuru süresi ve şekli

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 30/6/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

(2) Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler tüm borçları için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilecekleri gibi fer’ileri de dâhil olmak şartıyla tercih edecekleri borçları için de talepte bulunabileceklerdir.

(3) Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Taksit süresi ve tecil faizi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurular 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ve tecile ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek ve talebi uygun görülen mükelleflerin borçları azami 24 ay (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile bunların fer’ileri azami 12 ay) süre ile taksitlendirilebilecektir.

(2) Tecil edilen bu borçlara tecil faizi uygulanmayacaktır.

Diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri, bu Tebliğde belirlenen hususlar ile tecile ilişkin diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (taksitlerin vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren bir yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;

a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi hesaplanmayacaktır.

b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin tecil talepleri bu Tebliğ kapsamında belirlenen azami süreler de göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacak, bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi hesaplanmayacaktır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

(5) Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan makam tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

(7) Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan tecil ve taksitlendirme başvuruları Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) ile tecile ilişkin diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

(8) Bu Tebliğe göre yapılacak teciller hakkında da Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde, teminat uygulamasına ve tecil edilecek borç için tatbik edilmiş hacizlere ilişkin yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.

(9) 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yazıyı Paylaşın