Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/50)

10 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30297

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından alınmış İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip, Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

d) İyi tarım uygulamaları: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

e) İTU: İyi tarım uygulamalarını,

f) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulmuş olan iyi tarım uygulamaları birimlerini,

g) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ğ) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

h) Üretim yılı: Su ürünleri yetiştiriciliğinde ürünün hasat edildiği yılı,

ı) Satış belgesi: Yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi veya müstahsil makbuzunu,

i) Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı: Ek-6’da yer alan, hasadını yaptığı ürünü kendi işleme tesisinde işleyecek olan veya kendine ait başka bir tesiste canlı olarak büyütmeye devam edecek olan işletmeler için düzenlenecek tutanağı,

j) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

l) SÜİTUD: Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğini,

m) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapan gerçek veya tüzel kişileri,

n) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

o) Tesis (proje) kapasitesi: Yetiştiricilik belgesinde belirtilmiş üretim miktarını,

ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri,

p) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, su ürünleri yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun üretim yapan su ürünleri yetiştiricileri için kontrolü yapılmış ürünün sertifikasını düzenlemekten ve destekleme döneminde başvuruda bulunan yetiştiriciler için Ek-4’te yer alan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini düzenlemekten sorumludur.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteği

MADDE 6 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine;

a) Su ürünleri yetiştiriciliğini yavrudan hasata kadar İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştiren, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU sertifikasına sahip olan üreticiler,

b) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU sertifikasına sahip olan üreticiler,

başvurabilir.

(2) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Ek-3’te yer alan Destekleme Talep Formunu doldurarak yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuru Dilekçesi,

b) İTU Sertifikası,

c) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Eki,

ç) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren 2017 yılına ait satış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ve/veya 2017 yılında düzenlenen Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı,

d) Yetiştiricilik belgesi/belgelerinin fotokopisi.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteklemesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura ve levrektir.

b) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi, birinci ve ikinci fıkralardaki usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

c) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30/3/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar ikinci fıkradaki belgeler ile birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne başvurmak ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

ç) TBS’deki bilgileri tamamlatmak yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.

d) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda İTU sertifikasına sahip balıklardan temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan ve ürünlerini İTU kapsamında sertifikalandıran yetiştiricilerin, aldıkları satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer alması gerekmektedir. Kendisine ait diğer bir işletmeden İTU sertifikalı balıkların temin edilmesi durumunda işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenletilecek Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilerek il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların işletmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı üzerinde balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır.

e) Yetiştirici/üreticinin, hasat ettiği balığı kendi tesisinde işlemesi durumunda Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağının düzenlenmesi ve desteğe esas miktarın tespit edilmesi gerekmektedir.

f) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;

1) İTU sertifikasında belirtilen kapasite esas alınır.

2) İTU sertifikasında belirtilen kapasite, yetiştiricilik belgesinde tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasiteden fazla olamaz.

3) İTU sertifikasında belirtilen üretim miktarının yetiştiricilik belgesi/belgelerinde belirtilen mevcut kapasiteden fazla olması durumunda ibraz edilen satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağındaki miktarlar dikkate alınarak hesaplama yapılır. Ancak satış belgesindeki miktarın tesis (proje) kapasitesinden fazla olması durumunda yetiştiricilik belgesindeki miktar dikkate alınır.

4) İTU sertifikasında belirtilen üretim miktarının; satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağından fazla olması durumunda satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı üzerinden hesaplama yapılır.

5) Bir yetiştirici/üreticinin SÜİTUD’dan faydalanabileceği miktar çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için en fazla 250.000 kilogram (250.000 kilogram dahil) ile sınırlıdır. Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı 25 krş/kg’dır. Yetiştirici/üreticinin birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında belirtilen miktar, bu miktarın hesaplanmasında (d) bendinde belirtilen “canlı” ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplamaya dahil edilmez.

7) (d) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için, son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

g) Aynı yetiştiricilik işletmesinde çipura, levrek ve/veya alabalık dışındaki türlerin yetiştirilmesi halinde, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek desteklenecek türlerle ilgili üretim kapasitesine ilişkin tespiti yaptırmak zorundadır.

ğ) Ürünleri için Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilip, iki sureti ürün sahibine verilir.

(4) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde idari karar alınan çiftçilerin başvuruları, Ek-7’de yer alan Taahhütname ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler tamamlanır. Ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) SÜİTUD’a ilişkin iş ve işlemler Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre yürütülür.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

MADDE 7 – (1) SÜİTUD ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri balıkçılık ve su ürünleri şubesi veya hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şubesi ile İTUB tarafından düzenlenir.

(2) SÜİTUD uygulamasına ilişkin İTUB tarafından ön inceleme yapılır. SÜİTUD müracaatlarından sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte SÜİTUD’a ilişkin ön inceleme başlatılır.

(3) SÜİTUD’da ön inceleme, yetiştiricilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe müdürlüklerinde yapılır. İTUB tarafından yetiştiricinin üretim alanının bulunduğu ilçeye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, TBS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile ilçe müdürlüğünün diğer tespitleri birlikte değerlendirilir. Bilgilerin uyumlu olması halinde ön inceleme tamamlanır.

(4) SÜİTUD’da ön inceleme sonucunda; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirim yapılmamış olması, bildirimler ile müracaatlar arasında ve/veya bildirimler ile ilçe müdürlüğü tespitleri arasında tutarsızlık bulunması durumunda ve/veya İTUB tarafından gerek duyulması halinde inceleme başlatılır.

(5) İTUB tarafından yapılacak SÜİTUD incelemesinde; yetiştiricilik alanlarının yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; yetiştirici ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile üreticilerin desteklemeye konu olan dönem ile ilgili saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ait kayıtları incelenir.

(6) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlardan, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belgeler ve belgelerdeki bilgiler ile ön inceleme ve/veya inceleme sonuçları kontrol edilerek, uygun görülen müracaatlar TBS’ye kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(7) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, TBS üzerinden SÜİTUD üretici bazında İcmal-1’ler oluşturulur ve askıya çıkarılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesini ifade eder.

(8) İl/ilçe müdürlükleri SÜİTUD üretici bazındaki İcmal-1’ini il/ilçe merkezinde, beş gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak il/ilçe müdürlükleri tarafından güncel tarihle imzalanır.

(9) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise SÜİTUD icmallerindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(10) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(11) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde bu durum il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(12) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe için TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-2’lerin, TBS’den alınan il bazındaki SÜİTUD İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(13) İlçe müdürlüklerinden alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülür. Çözüme kavuşturulamayan konular ile ilgili BÜGEM’in görüşü alınarak konu neticelendirilir.

(14) İlçe bazındaki SÜİTUD İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il müdürlüğü marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas düzenlenen il bazındaki SÜİTUD İcmal-3’ler TBS’den alınarak BÜGEM’e gönderilir.

(15) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile yapılacak değişiklik talepleri destekleme ödemelerine esas teşkil etmez.

(16) SÜİTUD’da ön inceleme ve/veya incelemede yetiştiricilerin, TBS’ye kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, bu durum il müdürlüğü tarafından değerlendirilir. İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(17) SÜİTUD’da ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) SÜİTUD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı SÜİTUD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Desteklemelerden Yararlanamayacaklar

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme uygulamasından yararlanamaz:

a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İTU faaliyetinde bulunmayanlar,

b) SÜİTUD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden İcmal-1’de ve İcmal-2’de kayıtlı olmayanlar,

c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden TBS’ye kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

ç) 6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

d) SÜİTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte belge ibraz edenler,

e) Yavru balık yetiştiriciliği yapanlar,

f) Haklarında Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırılmama kararı verilmiş olanlar,

g) Kamu kurum ve kuruluşları,

ğ) Su ürünleri yetiştiriciliğinde İTU sertifikası iptal edilen ürünlerin yetiştiriciliğini yapanlar,

h) 2017 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2017 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) SÜİTUD ödemelerinde; 2017 üretim yılı için İTU kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzaladıktan ve sertifika düzenlendikten sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçılarına; İTU faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin, diğer mirasçılardan alacağı Ek-5’teki Muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) İlama bağlı borç ödemelerinde veya yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin iptaline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak Ek-8’de yer alan İlgili Üreticilere Ödenmek Üzere Gönderilen İlama Bağlı Destekleme Ödemeleri Tablosu ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.

(5) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 11 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın