Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kompost Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kurulması planlanan kompost tesisleri için Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur.

 ğ) Fizibilite raporu, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kurulması planlanan kompost tesislerine ait fizibilite raporu ve işletme planını değerlendirmekle,

  1. c) Tesis inşaatı bitiminde tesis onay yazısı başvurularını yerinde inceleme yapılması sonrasında değerlendirmekle,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ön” ibaresi ile (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Tesis inşaatı bitiminde Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan atık listesine “19 06 06 Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 12 – 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dâhil)”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünün başlığı “Fizibilite Raporu Formatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/3/2015

29286

Bu Yazıyı Paylaşın