altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30639 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) SUT’un 1.8,3.(l)c bendinde tanımlanan katılım payı Kurumla sözleşmeli merkezler/eczaneler tarafından,”

MADDE 2-Aynı Tebliğin 1.8.3 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;” ibaresi “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ile ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelerden sözleşmeler kapsamında temin edilen tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendine “optisyenlik müessesesi” ibaresinden sonra gelmek üzere merkezler/eczaneler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.4.Ç numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kemik İliği/Organ Nakil Merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi ruhsatı olan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları ise sadece; Graft Versus Hoşt Hastalığı ve solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde) için sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.”

b) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş, “erişim katateri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, her türlü tıbbi malzeme, işlem ve ilaçlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “tarih” ibaresi “ilk rapor tarihi” şeklinde değiştirilmiş ve “devam eden yıllarda;” ibaresinden önce gelmek üzere “tedavinin başladığı ilk rapor tarihi baz alınmak suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “2.2.1.B-l” ibaresi “2.2.2.B-1” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) SUT eki EK-3/C-3 listesinin “Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama)” ve “Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)” başlıkları altında tanımlanmış tıbbi malzemeler, “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında olmadığından sözleşme bükümleri doğrultusunda karşılanır.”

b) Altıncı fıkrasında yer alan “ve hastalar tarafından fatura karşılığı temin edilmesi” ibaresi ile aynı maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

c) On ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yenilenme” ibaresi “miat” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) On üçüncü fıkrasında yer alan “yenilenme” ibaresi “miat” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On altmcı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3, EK-3/C-4 ve EK-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler, Kurumun uygun gördüğü mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayacağının belgelendirilmesi halinde, kullanım sürelerine bakılmaksızın yenilenir.”

Tamamı için tıklayınız.