tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Uçak Biletinin Başka Yolcuya da Satılması Şahsiyet Hakkının Zedelenmesidir

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/13000
Karar No : 2017/1186
Tarih : 01.03.2017
KAVRAM:
  • UÇAK BİLETİNİN BAŞKA YOLCUYA SATILMASI
  • ŞAHSİYET HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen davada Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 19/06/2015 tarih ve2014/814-2015/487 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili; müvekkilinin …’da turizm sektöründe çalışmakta olduğunu, kardeşinin nişan törenine katılmak için zor da olsa yıllık izninin bir kısmını kullandığını, tam nişan töreninin yapılacağı gün orada bulunacak şekilde davalı şirketin online bilet sitesinden e-bilet aldığını, daha sonra … Havalimanı’na check-in yapmak için geldiğinde, davalı şirket görevlisinin kendilerine fazla bilet satıldığından bahisle aileden sadece bir kişiyi gönderebileceklerini ve 100,00 EURO tazminat ödeyebileceklerini söylediğini, müvekkil ve ailesinin tüm ısrarlarına rağmen davalı şirket yetkililerinin kendilerini uçağa almadıklarını, müvekkilinin seyahat etme hakkını kısıtlayarak davacının zamanında seyahat yapmamasına neden olduğunu iddia ederek, müvekkilinin yaşadığı manevi üzüntünün karşılığı olarak … TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 05/02/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili; davaya konu uçamama olayının yoğun sezonlarda dünyadaki tüm havayollarında meydana gelen bir olay olduğunu, burada müvekkilinin hukuka aykırı bir eyleminin bulunmadığını, bu gibi durumlarda aksaklıkların uçurulamayan yolcuların mümkün olan ilk seferde uçurulması, uçurulma anına kadar lüks otellerde konaklama temin edilmesi suretiyle giderildiğini, nitekim davacı yolcuya ücretsiz rezervasyon değişikliği, bilet iadesi, yakın noktalara alternatif seferler, karayolu transferi ve 100 Euro tazminat teklifi yapıldığını, davacı yolcunun bilet iadesini talep ettiğinden kendisine bilet ücretinin iade edildiğini savunarak somut olayda manevi tazminat koşullarının oluşmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davacının biletinin bir başka yolcuya da satılması sebebiyle uçuşunu gerçekleştiremediği, olayda davalının kusurlu eylemi sebebiyle davacının şahsiyet hakkının zedelendiği kabul edilerek, 6098 Sayılı TBK’nın 58. maddesi hükmü ve somut uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurularak, davanın kabulüne ve davacıya … TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 286,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.