Şirket Ortakları, Şirkete Karşı Üçüncü Kişi Sayılırlar ve Kendilerine Şirketin Borçlarından Dolayı Haciz İhbarnamesi Gönderilebilir

 

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/32864
Karar No : 2017/54
Tarih : 04.01.2017
ÖZET :
  • ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN İCRA TAKİBİ
  • ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKET AÇISINDAN 3. KİŞİ SAYILACAĞI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 07/04/2015 tarih, 2015/217 Esas ve 2015/444 Karar numaralı yazılı direnme kararına ilişkin dava dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1.maddesi uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Şikayetçi şirket ortağı 3. kişilere gönderilen haciz ihbarnamelerinin, şikayetçilerin borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağı ileri sürülerek iptali istemi üzerine mahkemece şikayetin reddine dair verilen kararının, Dairemizce şikayetin kabulüne karar verilmesi yönünde bozulduğu, mahkemece söz konusu Dairemiz bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Hukuk Genel Kurulu’nun, 11.05.2016 tarih ve 2014/12-1078 Esas, 2016/1600 Karar sayılı kararında, şirket ortağının İİK.nun 89. maddesi uygulamasında, şirket açısından 3.kişi sayılacağı ve şirket hakkında borçlu sıfatıyla yapılan icra takibi nedeniyle borçlu şirketin hak ve alacaklarının haczi için şirket ortağına İİK.nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarı gönderilebileceği kabul edilmiştir.

Dairemizce, daha önce İİK.nun 89. maddesi açısından şirket ortağının, şirket yönünden üçüncü kişi kabul edilmemekte ise de anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek, Hukuk Genel Kurulu’nca kabul edilen ilke benimsenmiştir.

O halde şirket hakkında yapılan icra takibi nedeniyle şirket ortağı olan şikayetçilere İİK.nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarı gönderilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkemece şikayetin reddi yerine somut olaya uymayan yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de; sonuçta istem reddediliğinden sonucu doğru 17/04/2014 tarihli 2014/327 Esas – 2014/345 Karar sayılı mahkeme kararının onanması gerekirken Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, sonucu doğru mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ :

1- Dairemizin 24/12/2014 tarih ve 2014/25881 E. – 2014/31518 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,

2- Şikayetçilerin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 17/04/2014 tarihli 2014/327 Esas – 2014/345 Karar sayılı mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın