tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Tüketici Hakem Heyetinin Bilirkişi Raporunu Taraflara Tebliği Gerekir

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/7707
Karar No : 2017/12697
Tarih : 18.12.2017

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı satıcı, satışını gerçekleştirdiği daire nedeniyle davalının tüketici hakem heyetine asılsız şikayette bulunduğunu, … İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26.01.2017 tarihli kararı ile eksik iş bedeli olarak 3.479,00 TL nin tahsiline hükmettiğini, kararın hatalı olduğunu, zira, hakem heyetince dosyaya kazandırılan bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediği gibi bunun temini için yapılan şifahi başvurunun da sonuçsuz kaldığını, bu suretle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, ayrıca yasal sürelerin de geçirildiğini ileri sürerek; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin anılan kararının itirazen iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı tüketici, hakem heyeti kararının hukuka uygun olduğunu beyanla; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine, temyiz yasa yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmiş; hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. maddesinde düzenlenen; Tüketici Hakem Heyeti kararının itirazen iptali istemine ilişkindir. Bilindiği üzere, savunma hakkı Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınmış bir haktır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ( HMK ) ” Hukuki Dinlenilme Hakkı ” başlıklı 27. maddesinde “

(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.

(2)Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,

b) Açıklama ve ispat hakkını,

c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirilmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini, içerir.”

Somut olayda; Tüketici hakem heyetince aldırılan bilirkişi raporunun, davacı satıcıya tebliğ edilmediği görülmektedir. Mahkemece, tüketici hakem heyetince aldırılan bilirkişi raporu yeterli görülmüş, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir. Mahkemece, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) 281. maddesi gereği taraflara diyeceklerini bildirmeleri için süre ve imkan tanınması, taraf delilleri toplanarak karar verilmesi gerekirken, aynı Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenen hukuki dinlenilme hakkının ihlaline sebebiyet verecek şekilde dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, … 1. Tüketici Mahkemesi’nin 31.03.2017 tarih 2017/105-308 sayılı kararının sonuca etkilili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.