Tapu Kütüğünde Tescilli Olan Yönetim Planındaki Evcil Hayvan Besleme Yasağı Kat Maliklerini Bağlar

T.C. YARGITAY Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2013/16329
Karar No : 2014/71
Tarih : 13.01.2014
KAVRAM:
  • KÖPEĞİN GİRİŞİNİN ENGELLENMESİ DAVASI
  • YÖNETİM PLANI UYARINCA KÖPEK BESLENMESİNİN YASAKLANMIŞ OLDUĞU
  • DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dava dilekçesinde, davalının yönetim planına aykırı olarak site içerisinde beslediği köpeğin siteye ve daireye girişinin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı yönetim vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının, yönetim planına aykırı olarak evinde köpek beslediğini, köpeğin site sakinlerinde huzursuzluk yarattığını ve çocukları korkuttuğunu beyanla davalının yönetim planına aykırı olarak site ve daire içerisinde beslemiş olduğu köpeğin girişinin engellenmesini ve yönetim planına uyulmasının sağlanmasını istemiş; mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentileri ile ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler; kat maliklerinin borçlarına dair hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak yararlananlara da uygulanır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, kat mülkiyetli anataşınmazın tapu kütüğünde tescilli olan yönetim planının 45/e maddesinde “Kat malikleri kendi bağımsız bölüm ve eklentileri ile toplu yapı ortak alanlarında ve villa kullanım alanlarında tavuk, koyun, keçi vs. kümes ve ahır hayvanları besleyemezler. Yüksek katlı binalarda kedi, köpek gibi evcil hayvanlar beslenemez.” hükmünün bulunduğu ve yönetim planının ilgili bu maddesi uyarınca köpek beslenmesinin yasaklanmış olduğu dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.01.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın