Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/37)

20 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30515 (Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 — (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’dc yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın