altinoz.com.tr

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

02 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29760

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüm otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Bu Yönetmelik amaçları bakımından, otomatik olmayan tartı aletlerinin kullanımı açısından aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

a) Birinci kategori;

1) Ticari işlemler için kütle tespiti,

2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,

3) İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,

4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,

5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,

6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler için fiyat tespiti.

b) İkinci kategori; (a) bendinde sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunadayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB uyum mevzuatı: Ürünlerin pazarlanmasına ilişkin koşulları uyumlaştıran Avrupa Birliği mevzuatını,

b) Akreditasyon: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekliyle akreditasyonu,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve tartı aletinin “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

d) Dağıtıcı: Bir tartı aletini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan imalatçı veya ithalatçı dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir tartı aletinin iade edilmesini sağlamayı amaçlayan tüm tedbirleri,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

g) İmalatçı: Bir tartı aletini imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir tartı aletine sahip olan ve söz konusu tartı aletini kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) İthalatçı: Bir tartı aletini yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ı) Otomatik olmayan tartı aleti: Bu fıkranın (n) bendi hariç olmak üzere bu Yönetmelikte “tartı aleti” olarak anılan; yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan tartı aletini,

i) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

j) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen standart,

k) Piyasada bulundurma: Bir tartı aletinin ticari bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

l) Piyasaya arz: Bir tartı aletinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir tartı aletinin, piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

n) Tartı aleti: Bir cismin kütlesini o cismin maruz kaldığı yer çekimi hareketini kullanarak ölçmeye yarayan ölçü aletini ifade eder. Bir tartı aleti, kütle ile ilgili diğer büyüklükleri, miktarları, parametre veya özellikleri tespit etmek için de kullanılabilir,

o) Teknik şartname: Bir tartı aletinin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belgeyi,

ö) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

p) Uygunluk değerlendirmesi: Bir tartı aletine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

r) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma ve Hizmete Sunma, Temel Gereklilikler,

Tartı Aletlerinin Serbest Dolaşımı

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

MADDE 5 – (1) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan tartı aletlerinin piyasada bulundurulmasını sağlayacak şekilde gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bakanlık, tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamadıkları sürece, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamalara yönelik olarak hizmete sunulmaması için gerekli tüm tedbirleri alır.

(3) Bakanlık, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamalara yönelik olarak hizmete sunulan tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaya devam etmesini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri alır.

Temel gereklilikler

MADDE 6 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılan veya kullanılması amaçlanan tartı aletleri, EK -I’de belirtilen temel gereklilikleri karşılamak zorundadır.

(2) Tartı aletlerinin, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılmayan veya kullanılması amaçlanmayan cihazları içermesi veya bu cihazlara bağlı olması durumlarında, bu gibi cihazlar belirtilen temel gerekliliklere tabi olmaz.

Tartı aletlerinin serbest dolaşımı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan tartı aletlerinin piyasada bulundurulması ve/veya 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalara yönelik hizmete sunulması engellenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerini piyasaya arz ederken, bu aletlerin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin ederler.

(2) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletleri için EK-II’de yer alan teknik belgeleri hazırlar ve 15 inci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlarlar.

(3) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin, teknik gerekliliklere uygunluğunun ilgili uygunluk değerlendirme prosedürü ile kanıtlanması durumunda, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve tartı aletine CE işareti ile ek metroloji işaretlerini iliştirirler.

(4) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletleri için teknik belgeleri ve AB uygunluk beyanını, ilgili tartı aletinin piyasaya arzından itibaren on yıl boyunca saklarlar.

(5) İmalatçılar, seri üretimde bu Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması için gerekli prosedürlerin yürürlükte olduğunu temin ederler. Tartı aletinin tasarımında veya özelliklerinde ve tartı aletinin uygunluğunun dayanağı olarak kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler, gerektiği ölçüde dikkate alınır.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin oluşturduğu risk açısından uygun görüldüğünde, imalatçılar, piyasada bulundurulan tartı aletlerinin numune testini gerçekleştirirler. Bu bağlamda gerekli incelemeleri yapar ve gerekli olan durumlarda; yapılan şikayetlerin, uygunsuz tartı aletlerinin ve geri çağrılan tartı aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirirler.

(7) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin tespit edilmelerini sağlayacak tip, parti veya seri numarası veya diğer unsurlarını EK-III’te belirtildiği şekilde taşıdığını garanti ederler.

(8) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerine, EK-III’ün 1 inci maddesinde öngörülen işaretleri iliştirirler.

(9) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanmayan tartı aletlerine, EK-III’ün 2 nci maddesinde öngörülen işaretleri iliştirirler.

(10) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin, bu uygulamalarda kullanılmayan veya kullanılması amaçlanmayan cihazları içermesi veya bu cihazlara bağlı olması durumlarında, imalatçılar bu cihazların her birine 20 nci maddede ve EK-III’ün 3 üncü maddesinde öngörülen kısıtlı kullanım sembolünü iliştirirler.

(11) İmalatçılar, tartı aletinin üzerinde isimlerini, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli markalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adreslerini belirtirler. Adres, imalatçıya ulaşılabilecek tek bir yeri belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılır.

(12) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin beraberinde, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi ve talimatlara da yer vermekle yükümlüdürler. Bu gibi talimatlar ve bilgiler ile ürünler üzerindeki tüm etiketler açık ve anlaşılır olur.

(13) Piyasaya arz edilen tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda imalatçılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alırlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve tartı aletini piyasada bulundurdukları Üye Devletlerin yetkili otoritelerini derhal bilgilendirirler.

(14) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, söz konusu tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İmalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

Yetkili temsilciler

MADDE 9 – (1) Bir imalatçı, yazılı şekilde yetkili bir temsilci atayabilir.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(3) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin her durumda aşağıda belirtilenleri yerine getirmesini gerektirir:

a) AB uygunluk beyanının ve teknik belgelerin, tartı aletinin piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle, istenildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere saklanması,

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin sunulması,

c) Bakanlığın talebi üzerine, yetkili temsilcinin yetkileri dahilindeki tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem hususunda Bakanlık ile işbirliği yapılması.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) İthalatçılar, yalnızca teknik düzenlemeye uygunluk gösteren tartı aletlerini piyasaya arz ederler.

(2) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aleti piyasaya arz edilmeden önce, imalatçıların 15 inci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini garanti ederler.

(3) İthalatçılar ayrıca, imalatçının teknik dosyayı hazırladığını, ilgili tartı aletinin CE işaretini ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, ürünün beraberinde gerekli belgelerin bulunduğunu ve imalatçının, 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşıladığını garanti ederler.

(4) Bir ithalatçı, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uymadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ürün uygun hale getirilmeden söz konusu tartı aletini piyasaya arz edemez. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçı; imalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(5) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanmayan bir tartı aletini piyasaya arz etmeden önce, imalatçının 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğini garanti ederler.

(6) İthalatçılar tartı aletinin üzerinde isimlerini, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli markalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adreslerini belirtirler. Bu durumun ambalajın açılmasını gerektirdiği hallerde, bu işaretlere ambalajın üzerinde ve tartı aletinin beraberinde yer alan belgede yer verilebilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılır.

(7) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin beraberinde, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi ve talimatların yer almasını sağlarlar.

(8) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan ve kendi sorumlulukları altındaki tartı aletlerinin depolanma veya sevkiyat koşullarının, bu tartı aletlerinin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye düşürmediğini garanti ederler.

(9) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin oluşturduğu risk açısından uygun görüldüğünde, ithalatçılar, piyasada bulundurulan tartı aletlerinin numune testini gerçekleştirir, bu bağlamda gerekli incelemeleri yapar ve gerekli olan durumlarda, yapılan şikayetlerin, uygunsuz tartı aletlerinin ve geri çağrılan tartı aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirirler.

(10) Piyasaya arz ettikleri tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alırlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirirler.

(11) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerinin AB uygunluk beyanının bir kopyasını, bu tartı aletlerinin piyasaya arzından sonraki on yıl boyunca, Bakanlığa sunmak üzere saklar ve teknik dosyanın da talep edilmesi halinde, sunulabilmesini sağlarlar.

(12) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği diğer bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlıkla işbirliği yaparlar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Dağıtıcılar, tartı aletini piyasada bulundururken, bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun hareket ederler.

(2) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletini piyasaya arz etmeden önce; söz konusu tartı aletinin CE işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, beraberinde gerekli dokümanlar ve Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanmış olan talimat ve bilgilerin bulunduğunu; imalatçının 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri ve ithalatçının 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrularlar.

(3) Bir dağıtıcı, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uymadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ürün uygun hale getirilmeden söz konusu tartı aletini piyasada bulunduramaz. Buna ek olarak, ilgili tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(4) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanmayan bir tartı aletini piyasada bulundurmadan önce, imalatçının 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri ve ithalatçının 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrularlar.

(5) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan ve kendi sorumlulukları altındaki tartı aletinin depolanma veya sevkiyat koşullarının bu tartı aletinin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye düşürmediğini garanti ederler.

(6) Piyasada bulundurdukları tartı aletlerinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda dağıtıcılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlarlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletlerinin risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirirler.

(7) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurdukları tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem hususunda Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için geçerli olduğu haller

MADDE 12 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir tartı aletini kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz ederse veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir tartı aletini, bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirirse, imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 13 – (1) İktisadi işletmeciler, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletleriyle ilgili olarak, talep üzerine Bakanlığa aşağıdaki hususlarda bilgi sunarlar:

a) Kendilerine tartı aleti tedarik etmiş olan iktisadi işletmeciler,

b) Tartı aleti tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler.

(2) İktisadi işletmecilerin, kendilerine tartı aleti tedarik edildikten sonraki on yıl boyunca ve kendileri bu tartı aletini tedarik ettikten sonra on yıl boyunca bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tartı Aletlerinin Uygunluğu

Tartı aletlerinin uygunluk varsayımı

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına (veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardlarına) veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan tartı aletlerinin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında EK-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirmesi prosedürleri

MADDE 15 – (1) Tartı aletlerinin EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğu, imalatçı tarafından seçilen aşağıdaki uygunluk değerlendirme prosedürlerinden biri ile tespit edilebilir:

a) EK-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen Modül B’yi takiben, EK-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen Modül D veya EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen Modül F uygulanır. Ancak Modül B, elektronik cihaz içermeyen ve yük ölçümünde, yükü dengelemek için yay kullanılmayan tartı aletleri için zorunlu değildir. Modül B’ye başvurulmayan tartı aletleri için, EK-II’nin 3 üncü maddesinde belirtilen Modül D1 veya EK-II’nin 5 inci maddesinde belirtilen Modül F1 uygulanır.

b) EK-II’nin 6 ncı maddesinde belirtilen Modül G uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen, uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili belgeler ve yazışmalar, Türkçe veya 21 inci madde uyarınca onaylanan kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde hazırlanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 16 – (1) AB uygunluk beyanı, EK-I’de belirtilen temel gerekliliklerin yerine getirildiğini beyan eder.

(2) AB uygunluk beyanı, EK-IV’te belirtilen model yapıya sahiptir, EK-II’de yer alan ilgili modüllerde belirtilen unsurları içerir ve başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.

(3) Bir tartı aletinin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak, tartı aletinin bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

Uygunluk işareti

MADDE 17 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerinin Yönetmeliğe uygunluğu, tartı aletinin üzerinde 18 inci maddede belirtildiği şekilde CE işareti ile ek metroloji işaretinin mevcut bulunmasıyla gösterilir.

CE işareti ve ek metroloji işaretine ilişkin genel hükümler

MADDE 18 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkelere tabidir.

(2) Ek metroloji işareti, bir dikdörtgen içinde büyük ‘M’ harfi ve işaretin ürün üzerine iliştirildiği yılın son iki rakamından oluşur. Dikdörtgenin yüksekliği, CE işaretinin yüksekliğine eşit olmalıdır.

(3) “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkeler, gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle ek metroloji işaretine uygulanır.

CE işareti, ek metroloji işareti ve diğer işaretlerin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartlar

MADDE 19 – (1) CE işareti ve ek metroloji işareti, tartı aletine veya tartı aletinin bilgi levhasına görünür, okunur ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir.

(2) CE işareti ve ek metroloji işareti, tartı aleti piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Ek metroloji işareti, CE işaretinin hemen ardından gelir.

(4) CE işareti ve ek metroloji işaretini, EK-II’de belirtildiği şekilde üretim kontrol aşamasına katılmış onaylanmış kuruluşun veya kuruluşların kimlik kayıt numarası takip eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve onaylanmış kuruluşun/kuruluşların kimlik kayıt numarasının yanında, özel bir riski veya kullanımı belirten başka herhangi bir işaret bulunabilir.

(7) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut mekanizmaları kullanır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır.

Kısıtlı kullanım işareti

MADDE 20 – (1) 8 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen ve EK-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen işaret, cihazlara açıkça görülebilir ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi

Bildirim

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve diğer Üye Devletlere bildirir.

Görevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 22 – (1) Bakanlık, TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile 27 nci madde hükümlerine uygunluk da dâhil olmak üzere, onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığa dair esaslar

MADDE 23 – (1) Bakanlık idareci ve personeli, onaylanmış kuruluş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinde bulunamaz.

(2) Bakanlık, faaliyetlerinin bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanmak ve çalışmak zorundadır.

(3) Bakanlık, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her bir kararın, yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olan yetkin personelce alınmasını sağlayacak şekilde yapılanmak zorundadır.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen faaliyetleri ya da ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin edemez.

(5) Bakanlık elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır.

(6) Bakanlık görevlerini gereğince yerine getirebilmek için emrinde yeterli sayıda yetkili personel çalıştırmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığın bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesine ve onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin yöntemlerin yanı sıra bu yöntemlerde meydana gelecek her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 25 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için, bu maddenin iki ila on altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine uygun şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğindedir. Değerlendirmesini yaptığı tartı aletlerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, değerlendirdikleri tartı aletlerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan ve değerlendirmeye tabi tutulan tartı aletlerinin kullanımını veya bu gibi tartı aletlerinin kişisel amaçlarla kullanımını kapsamaz.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, bu tartı aletlerinin tasarım, imalat veya yapım, pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım süreçlerine doğrudan dahil olamaz veya bu süreçlere dahil olan tarafları temsil edemez. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bildiriminin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layıkıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum müşavirlik hizmetleri için de geçerlidir.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilemediğini garanti ederler.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetleri sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirir ve varmış olduğu hükümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden kaynaklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, EK-II ile onaylanmış olduğu ilgili uygunluk değerlendirme görevlerini, bizzat kendisi veya kendi adına ve kendi sorumluluğu altında başkası tarafından icra edilmek üzere, yerine getirebilecek yeterliliğe sahiptir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, her uygunluk değerlendirme prosedüründe ve onaylanmış olduğu her tartı aleti türü veya kategorisi için aşağıdaki gerekli unsurları her zaman hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek yeterli tecrübe ve teknik bilgiye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin şeffaflığını ve yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan bu prosedürlere ilişkin açıklamalar. Onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu tartı aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulunduran, faaliyetlerin yerine getirilmesine ilişkin prosedürler.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli araçlara ve tüm ekipman veya tesislere erişim imkanına sahip olmalıdır.

(11) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan eksiksiz teknik ve mesleki eğitime,

b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli seviyede bilgiye ve söz konusu değerlendirmeleri yapabilmeleri için yeterli yetkiye,

c) EK-I’de belirtilen temel gerekliliklere, mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına, AB uyum mevzuatı ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine dair yeterli bilgi birikimine ve bunların idrakine,

ç) Değerlendirmelerin yapıldığını gösteren sertifika, kayıt ve raporları hazırlama becerisine,

sahip olmalıdır.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, üst kademe yönetiminin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmekle sorumlu personelin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(14) Yükümlülük, ulusal mevzuat uyarınca Devlet tarafından üstlenilmedikçe veya uygunluk değerlendirmesinden doğrudan Bakanlık sorumlu değilse, uygunluk değerlendirme kuruluşları mesleki sorumluluk sigortası yaptırırlar.

(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili olan işler haricinde, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.

(16) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve ilgili AB uyum mevzuatı kapsamında kurulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılır veya uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelinin söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve genel kılavuz olarak, belirtilen bu grubun çalışmalarının sonucunda alınan idari kararları ve oluşturulan belgeleri uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı

MADDE 26 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına veya bu standartların, referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış kısımlarına uygunluğunu kanıtladığı durumlarda bu kuruluş, 25 inci maddede belirtilen gerekliliklerin mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartları kapsamında yer alması kaydıyla, bu gerekliliklere uygun kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 25 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların EK- II’ye göre yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onay başvurusu

MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile tartı aletlerine ilişkin belgelerin yanı sıra, söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan, TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon belgesi teslim edilir.

Bildirim prosedürü

MADDE 29 – (1) Bakanlık, Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından ancak başvuru yapan ve 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere yapılacak bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ilgili tartı aletleri veya tartı aletlerine ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Komisyona bildirim tarihinden itibaren, akreditasyon belgesi olan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde iki hafta süre içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Kuruluş, bundan sonra bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini müteakip, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar. Atama kararı, Bakanlık tarafından en kısa sürede Resmî Gazete’de yayımlanması için ilgili merciine gönderilir. Onaylanmış kuruluş, ancak atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ile faaliyetine başlayabilir.

(5) Bakanlık, yaptığı bildirimlerde meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

Bildirimde yapılacak değişiklikler

MADDE 30 – (1) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun 25 inci maddedeki gereklilikleri artık karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu yönde bilgilendirilmesi halinde, ilgili gerekliliklerin karşılanmaması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak, söz konusu kuruluşun faaliyetlerini uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya statüsünü kaldırır. Bu kararını derhal Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla, Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirir.

(2) Faaliyetin kısıtlanması, askıya alınması veya statüsünün kaldırılması durumunda veya onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, Bakanlık, söz konusu kuruluşa ait dosyaların başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talep edilmesi halinde Bakanlığa ve piyasa gözetim ve denetim yetkililerine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi

MADDE 31 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EK-II’de öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük oluşturmaktan kaçınarak, orantılı bir şekilde yürütülür. Onaylanmış kuruluşlar, faaliyetlerini; taahhüt ettiği bir işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu tartı aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak gerçekleştirirler. Ayrıca, ilgili tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli titizliği ve korumayı sağlarlar.

(3) Onaylanmış kuruluş, bir imalatçının EK-I’de veya eşdeğer uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında veya diğer teknik şartnamelerde belirtilen temel gereklilikleri karşılamadığını tespit ettiğinde, söz konusu imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar imalatçıya belge düzenlemez.

(4) Bir onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesinin verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde tartı aletinin ilgili gereklilikleri artık karşılamadığını tespit ederse, söz konusu tartı aletinin imalatçısından gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve gerekli olması halinde uygunluk belgesini askıya alır veya geri çeker.

(5) Düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediği takdirde, onaylanmış kuruluş, ilgili belgeleri uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz prosedürünün bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlarda bilgilendirir;

a) Bir belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi,

b) Görevlendirme kapsamını veya koşullarını etkileyen herhangi bir durum,

c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebi,

ç) Talep edildiğinde, onaylanmış oldukları kapsamda gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile taşeronluk dahil olmak üzere, gerçekleştirilen diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik uyarınca aynı tartı aletlerine yönelik uygunluk değerlendirmeleri yapan diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin olumsuz sonuçları hakkında ve talep edilmesi halinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin olumlu sonuçları hakkında bilgi sunarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 35 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların sektörel veya sektörler arası onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya belirledikleri temsilciler aracılığıyla katılmalarını temin eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Tartı Aletlerinin Kontrolü ve Koruma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi ve tartı aletlerinin kontrolü

MADDE 36 – (1) Bakanlık, tartı aletlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği esas alır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden tartı aletlerinin ele alınmasına ilişkin uygulama

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan tartı aletlerinin, kamu yararı ilkesi açısından risk teşkil ettiğine ilişkin bir gerekçenin olması halinde söz konusu tartı aletleriyle ilgili, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ile aşağıda belirtildiği şekilde işbirliği yapar:

a) Bakanlık, bu fıkrada belirtilen değerlendirme sırasında değerlendirmeye konu tartı aletlerinin bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, ilgili iktisadi işletmeciden, derhal ilgili tartı aletini bu gerekliliklere uygun hale getirmeye yönelik, riskin niteliğiyle orantılı tüm düzeltici tedbirlerde bulunmasını, ürünü piyasadan geri çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını talep eder.

b) Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşları bu doğrultuda bilgilendirir.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2) Bakanlık, söz konusu uygunsuzluğun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm tartı aletlerine ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) Bakanlık, ilgili iktisadi işletmecinin gerekli düzeltici tedbirleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre zarfında gerçekleştirmediği durumlarda, ilgili tartı aletinin ulusal pazarına sunulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, tartı aletini piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli tüm geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Üye Devletleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgiler, özellikle uygunsuz tartı aletinin tespit edilmesi için gerekli veriler, tartı aletinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu olan riskin niteliği, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ve süresi ve iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da dahil olmak üzere, tüm mevcut detayları içerir. Bakanlık, özellikle, uygunsuzluğun aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Tartı aletinin bu Yönetmelikte ortaya konulan, kamu yararının korunması ilkesinin çeşitli yönlerine ilişkin gereklilikleri karşılayamaması,

b) 14 üncü maddede belirtilen, uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarındaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili tartı aletinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir Üye Devlet veya Komisyon tarafından bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu tartı aletiyle ilgili olarak, tartı aletinin piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Koruma prosedürü

MADDE 38 – (1) 37 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk teşkil eden tartı aletleri

MADDE 39 – (1) 37 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme yapıldığında, tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, kamu yararını koruma açısından risk teşkil etmesi halinde, Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre, ürünün piyasadan çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletmeci, Avrupa Birliği genelinde ve Türkiye piyasasında bulundurduğu tüm tartı aletlerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlarda Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile derhal Komisyonu ve Üye Devletleri bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle ilgili tartı aletinin tespit edilmesi için gerekli verileri, tartı aletinin menşeini ve tedarik zincirini, taşıdığı riskleri ve alınan tedbirlerin niteliği ve süresi dâhil olmak üzere, tüm mevcut detayları içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 40 – (1) 37 nci maddenin uygulanmasına engel olmaksızın, Bakanlık, aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması halinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğun giderilmesini talep eder:

a) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi veya 19 uncu maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin iliştirilmemiş olması,

c) 8 inci maddenin yedi ila onuncu fıkralarında öngörülen işaretlerin iliştirilmemiş veya bu fıkralara aykırı olarak iliştirilmiş olması,

ç) Onaylanmış kuruluşun üretim kontrol aşamasına dahil olduğu durumlarda, ilgili kuruluşun kimlik kayıt numarasının 19 uncu maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş veya iliştirilmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının hazırlanmamış olması,

e) AB uygunluk beyanının doğru şekilde hazırlanmamış olması,

f) Teknik dosyaların bulunmaması veya eksik olması,

g) 8 inci maddenin on birinci fıkrası veya 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması,

ğ) 8 inci veya 10 uncu maddelerde öngörülen diğer idari gerekliliklerin yerine getirilmemiş olması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, Bakanlık, söz konusu tartı aletinin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/31/AB sayılı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Cezai hükümler

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Önceden piyasaya arz edilmiş olan tartı aletleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği kapsamında bulunan ve söz konusu Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan tartı aletlerinin piyasada bulundurulmasını veya hizmete sunulmasını engellemez. Söz konusu Yönetmelik (2009/23/AT) kapsamında çıkarılan belgeler, bu Yönetmelik uyarınca geçerli olur.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız