SGK’ya 150 Bin TL.nin Üzerinde Borcu Bulunanlar

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

KURUMUMUZA 150.000 TL VE ÜZERİNDE SİGORTA PRİM ASLI BORCU BULUNAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kurumumuza, kamuoyuna yapılacak açıklama tarihinden önce ödeme tarihi üzerinden altı aydan daha uzun süre geçmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenler, kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz, 15/4/2016 tarihli, 2016/146 sayılı karar ile Kurumumuza 150.000-TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlerin, 22/05/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin “Listenin kamuoyuna açıklanması” başlıklı 8 inci maddesinde; “(1) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenler listesi, her yılın Mart- Haziran döneminde Kurumun internet sitesinde ve/veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan listede kayıtlı işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler dışında başka açıklama yapılmaz.

(2) Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmaz.”

“İtiraz ve düzeltme” başlıklı 9 uncu maddesinde, ” İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde Kuruma itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar Kurumca incelenir. Bu inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulur.”

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, işverenlerin 150.000 TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcunun tespitinde, 2015/Eylül ve öncesi aylara ilişkin sigorta prim aslı borçları ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2015/Eylül ve öncesi aylara ilişkin emekli kesenekleri ile bunların kurum karşılıklarından oluşan borç asılları dikkate alınarak hazırlanan “Kurumumuza 150.000 TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesi” 20/6/2016 tarihinden itibaren bir hafta süre ile bu duyuru ekinde ilan edilecektir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin “Kamuoyuna açıklamada dikkate alınmayacak borçlar” başlıklı 6 ncı maddesinin (e) bendinde yer alan “Ertelenen prim borçları” şeklindeki hükme istinaden gerek terör nedeniyle prim borcu ertelenen gerekse afet nedeniyle prim borcu ertelenen işyerlerinin prim borçları erteleme kapsamında değerlendirildiğinden listeye dahil edilmemiştir.

Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, işverenler tarafından, ilan edilen bilgilere Yönetmelikte belirtilen süre içinde, Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne (İşverenler Daire Başkanlığı) veya bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılacak inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun anlaşılması halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak aynı şekilde Kurumumuzun (www.sgk.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın