Sgk Genelgesi 2015/14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sayı     : 63665751/250

Tarih   : 06.05.2015

Konu   : Genel sağlık sigortası idari para cezası.

GENELGE
2015/14

Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası tescillerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin süresinde Kurumca belirlenen şekle veya usulüne uygun şekilde verilmemesi halinde uygulanması gereken idari para cezalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1- Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirimi yapılanlar ve idari para cezası uygulaması

1.1- Oturma izni almış yabancılar

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, 1/1/2012 tarihi ile Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapan 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanun gereği 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenleme uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise söz konusu yabancı uyruklu kişiler, Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

1.2- Yabancı uyruklu öğrenciler

İlk defa 6111 sayılı Kanunla 25/2/2011 tarihinden 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe kadar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılan üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 1/3/2011 tarihi ile 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddeleri gereği ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesine eklenen hüküme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimleri ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılmaktadır.

Anılan yasal düzenlemeler doğrultusunda 29/5/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde düzenlenen yabancı uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin idari para cezası düzenlemelerinin, 6486 sayılı Kanunla sigortalıların lehine değiştirilmesi sonucunda idari para cezası uygulanmasını gerektiren düzenleme kalmadığından söz konusu fiiller için idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

1.3- Stajyer avukatlar

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine eklenen sekizinci fıkra kapsamında 1/3/2011 tarihinden itibaren avukatlık stajı yapanlardan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamında sayılmıştır.

Stajyer avukatların bildirimleri ise Kanunun 61 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki “60 ıncı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında sayılanlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve avukatlık stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir.”  hükmü gereği Türkiye Barolar Birliğince yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmaması nedeniyle Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilmesi gereken stajyer avukatların, Türkiye Barolar Birliğince bildirimleri için tanınan “staja başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre” geçtikten sonra Kuruma bildirimlerinin yapılması halinde Türkiye Barolar Birliğine Kanunun 102 nci maddesi gereği her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu‘na göre tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

Bu Yazıyı Paylaşın