Sgk Genelgesi 2015/11 (2014/26 Sayılı Genelgede GSS Süreleriyle İlgili Yapılan Değişiklikler)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : 63665751-194

Konu   : 2014/26 sayılı Genelgede GSS süreleriyle ilgili yapılan değişiklikler

GENELGE

2015 –11

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60 ıncı madde ile Kurum alacaklarının yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin 25/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları yönünden geçici 60 ıncı maddenin on dokuzuncu fıkrasında Bakanlar Kuruluna bu sürelerin uzatılmasına ilişkin yetki verilmiş olup; 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanunun geçici 53 üncü maddesinde yer alan gelir testine başvuru süresi ve geçici 60 ıncı maddede yer alan yapılandırmaya başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi altı ay süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının gelir tespitine başvuru, yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri için yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu genelgenin;

2.2Başvuru süresi, yeri ve şekli    başlıklı bölümünde yer alan yedi ay ibaresi on üç ay, 30/4/2015 ibaresi, 31/10/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 2/11/2015 olarak,

3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler başlıklı bölümünde yer alan altı ay ibaresi on iki ay, 31/3/2015 ibaresi 30/9/2015 olarak,

4- Yeniden Yapılandırılan Alacakların Peşin veya Taksitler Halinde Ödenmesi başlıklı bölümünde yer alan sekiz ay ibaresi on dört ay olarak,

4.1.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi başlıklı bölümünde yer alan  “31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar” ibaresi 30/11/2015 , “alacak asıllarının tamamını 1/6/2015 tarihine kadar” ibaresi “alacak asıllarının tamamını 30/11/2015 tarihine kadar” olarak,

Örnek 12’de yer alan 1/6/2015 ibaresi 30/11/2015 olarak,

4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi başlıklı bölümünde yer alan 1/6/2015 ibaresi 30/11/2015 olarak,

Örnek 15 ve Örnek 16’da yer alan 30/09/2015 ibareleri 31/3/2016 olarak,

Örnek 21’de yer alan 1/6/2015 ibaresi 30/11/2015, 2015/Nisan ibaresi 2015/Ekim olarak,

değiştirilmiştir.

Diğer taraftan  “3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

30/9/2015 tarihinden önce Kuruma müracaat ederek gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmesi nedeniyle aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin) iki katından fazla olduğu kabul edilenler hakkında da Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.’’

Örneğin; 5/4/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 22/04/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmesi sebebiyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla (60/G-3) olduğu kabul edilerek primleri tescil başlangıç tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden 07/01/2015 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1) olduğu tespit edilmiştir. Bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi olan  05/04/2013  tarihinden itibaren asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca; 2014/26 sayılı Genelge ekinde yer alan Ek 10– 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu”  söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yeniden düzenlenmiş ve genelge ekinde sunulmuştur. Bundan sonra yapılandırmaya başvuran genel sağlık sigortalılarının bu genelge ekinde yer alan başvuru formunu kullanması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Murat YAZICI

Kurum Başkanı V.

Bu Yazıyı Paylaşın