Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29435
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun” ve “Meslek Mensubu”, tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,”
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Mevzuata aykırı tabela kullanılması”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Serbest Muhasebecilerin ve” ibaresi, (d) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi, (p) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci ve” ibaresi ile (q) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) bendi eklenmiştir.

“ş) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensuplarının işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet vermeleri,”

“z) Bu Yönetmelikte yer almayan, 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Serbest Muhasebecilik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ve “serbest muhasebeci ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “kesilir.” ibaresi “durur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda” ibaresi “Ceza Muhakemesi Kanununda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce odalarda 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri uyarınca başlatılan ve devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları kapatılır. Bu dosyalar çalışanlar listesinden ve meslek kütüğünden silmeyi gerektiren hallerin oluşup oluşmadığı yönünden, oda yönetim kurullarınca incelenir ve karara bağlanır.”

“Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapanlar ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın