Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

GENEL TALİMAT

Tarih: 16/01/2017

Sayı : 71582837-206.05-E.297979

Konu : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabileceği,

Sekizinci fıkrasında ise, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasların, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği, hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 27/09/2008 tarih, 27010 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde, meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırlarının Kurum Yönetim Kurulunca belirleneceği öngörülmüştür.

Buna göre, günümüzün ekonomik şartlarının değişmesi üzerine Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 05/01/2017 tarihli, 2017/03 sayılı kararla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerince ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 01/01/2017 tarihinden itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın