tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 80)

14 Temmuz 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31541

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 80

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “ulusal ve uluslararası” ibaresi eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde ve (g) bendinde yer alan “yardım ve transferlere” ibaresi “desteklere” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Genel sekreteri görevlendirir ve görevden alır.”

MADDE 2-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “değerlendirmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Ajans personel sayısının yeterli olmadığı durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile izlemesini ve değerlendirmesini yaptırmak” ibaresi ile (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak.”

“d) Bölge plan ve programlarını dikkate alarak kapsamı ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere bölgelerindeki diğer projeleri izlemek.”

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz” ibaresi “elli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 192 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ajansın çalışma programı taslağı, yıllık faaliyet raporları ile Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.”

Tamamı için tıklayınız.