Serbest Meslek Makbuzunda İmza Yerine İmza Kaşesi Basılı İmza Kullanılabilir

0213
VUK. Özelgeleri
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
TARİH : 07.08.2017
SAYI : 11395140-105[VUK-1-20574]-237669
KONU : Serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın matbu olarak makbuza basılmasının mümkün olup olmadığı hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun yetkili kişilerce imzalanmasının güçlük yarattığı belirtilerek serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın da matbu olarak basılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.”

– 237 nci maddesinde, “Serbest meslek makbuzlarına:

1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;

2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;

3. Alınan paranın miktarı;

4. Paranın alındığı tarih;

Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, vergi uygulamaları bakımından serbest meslek makbuzunda serbest meslek erbabının imzasının bulunması zorunludur. Diğer taraftan serbest meslek makbuzunun şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, anlaşmalı matbaalara bastırılacak serbest meslek makbuzu üzerine bastırılmak suretiyle serbest meslek makbuzunun hazır imzalı olarak kullanılması mümkündür.

Ancak, imzası bu kapsamda serbest meslek makbuzu üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan serbest meslek erbabının ortaklıktan ayrılması halinde, bu serbest meslek erbabının imzasının matbu olduğu serbest meslek makbuzlarının artık kullanılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bu Yazıyı Paylaşın