altinoz.com.tr

Tıbbi Müdahale Sırasında ve Sonrasında Personelini Yeterli Şekilde Eğitmeyen ve Gerekli Denetimi Yapmayan İdare Ağır Kusurludur

T.C.
DANIŞTAY
Onbeşinci Dairesi

Esas No : 2016/6893
Karar No : 2017/7108
Tarih : 30.11.2017

İÇTİHAT METNİ

İstemin Özeti: Davacılar murisi …………………Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan ameliyattan sonra yoğun bakımda yapılan enjeksiyon nedeniyle felç olduğu ve vefat ettiği iddia edilerek bu nedenle uğranıldığı ileri sürülen toplam 2.000,00-TL maddi ve toplam 498.000,00-TL manevi zararın olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idareden tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Edirne İdare Mahkemesi’nce; Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 03/11/2014 tarih ve E:2013/4285, K:2014/7782 sayılı bozma kararına uyularak, davacıya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde ağrı kesici enjekte edilmek istenirken buzdolabında eski bir ağrı kesici şişesine konmuş olan gluteraldehit adlı bir maddenin enjekte edildiği, iğnenin hemen ardından şiddetli ağrı şoku geliştiği ve yapılan müdahaleler sonucu kurtarılan hastanın nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon servislerinde uygulanan tedavinin ardından belden aşağısı felçli bir şekilde 23.01.2006 tarihinde taburcu edildiği, davacının evde takiple tedavi devam ederken 26.01.2007 tarihinde vefat ettiği, yapılan tıbbi müdahale sırasında ve sonrasında personelini gerekli-yeterli bir şekilde eğitmeyen ve gerekli denetimi yapmayan davalı idarenin ağır kusuru bulunduğu sonuç ve kanaatine varılarak maddi tazminat istemlerinin reddi ile manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüyle toplam 45.000,00-TL manevi tazminatın 13.03.2008 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacılara tazminat olarak ödenmesi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmalarının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, Edirne İdare Mahkemesi’nin 17/03/2016 tarih ve E:2016/321, K:2016/273 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.